แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง NCDs เริ่มดำเนินงานมาแล้ว 9 เดือน เป็นการให้ความรู้แก่อาสาสมัครเพื่อนำไปปฏิบัติดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้เสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้อาสาสมัครแต่ละชุมชนได้นำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมาเล่าสู่กันฟัง อีกทั้งเป็นการให้กำลังใจกับอาสาสมัครคนอื่น ๆ ที่เริ่มจะดูแลสุขภาพตนเอง โดยใช้หลัก 3อ. 2ส. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สุรา และสิ่งเสพติด ระหว่างกิจกรรมอาสาสมัครแต่ละชุมชนได้สลับสับเปลี่ยนกันมาเล่าถึงวิธีการที่ตนเองใช้ดูแลสุขภาพ เช่น การทานอาหารแต่พอดี การดื่มน้ำผัก ผลไม้ปั่นแทนอาหารมื้อเย็น การรวมกลุ่มออกกำลังกายเพื่อสร้างแรงจูงใจ และการออกกำลังกายที่บ้านด้วยการยืดเส้นยืดสาย  

จากวิธีการที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังนั้น  การออกกำลังกายมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นนอกจากการควบคุมอาหาร 

แต่บางชุมชนมีข้อจำกัดเรื่องการออกกำลังกายซึ่งหาพื้นที่ไม่ได้ หรือบางคนออกกำลังกายที่บ้านได้ 2-3 วันก็หยุดเพราะไม่มีแรงจูงใจ แต่สำหรับอาสาสมัครตำบลบางเป้ามีการนัดรวมตัวออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ รายการสุดท้ายของกิจกรรม อาสาสมัครตำบลบางเป้าได้สาธิตการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ ซึ่งการเต้นบาสโลบไม่จำเป็นต้องเปิดเพลงหรือใช้เสียงดนตรี แต่สามารถใช้การนับเลขแทนได้

โครงการ : ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพมุสลิมไทย

แก้ไขล่าสุด : 8 มิ.ย. 2562, เวลา 15:43


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่