Alhamdulillah... อีกหนึ่งชุมชนกับการเข้าร่วมโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) โดย นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม ส.อบต. บัณฑิตอาสา และชาวบ้านชุมชนบ้านควนบ่อทอง ม.1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

บ้านน้ำร้อน เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีครัวเรือนทั้งหมด 292 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร (ยางพารามปาล์ม) สวนผลไม้ต่างๆ จากการสอบถามเกี่ยวกับการพึ่งพึงยาสูบในพื้นที่ มีครอบครัวที่ปลูกยาสูบ ประมาณ 1 ครัวเรือน ปลูกประมาณ 100 ต้น

จากการพูดคุยในเบื้องต้น ทางพื้นมีความสนใจในโครงการฯ และยินดีเข้าร่วมโครงการ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 31 พ.ค. 2562, เวลา 12:34


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่