"การเริ่มต้นที่ดีนั้น"... คือการได้ลงมือทำอย่างจริงจัง แม้จะพบเจออุปสรรคมากมายก็ตาม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นำโดยนายไฟซอล สะเหล็ม ร่วมกับแกนนำจัดเวทีประชาคมวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกและพึ่งพิงยาสูบในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกในการปรับเปลี่ยน หรือหาพืชทดแทนยาสูบที่สามารถสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน

ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามประจำมัสยิด แกนนำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา กลุ่มแม่บ้าน อสม. และชาวบ้านในพื้นที่

จาาการพูดคุย ถึงการพึ่งพิงยาสูบในชุมชนจากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น ได้นำเสนอแก่ชาวบ้าน ซึ่งผลจากการสำรวจ มีผู้ปลูกยาสูบในชุมชนประมาณ 10 ครัวเรือน กลุ่มคนปลูกยาสูบส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวัยผู้สูงอายุ ปลูกไว้สูบเอง บางคนปลูกสูบเองเหลือก็ขาย และได้นำสนอตัวอย่างการจัดการลดการพึ่งพิงยาสูบของชุมชนอื่นที่เข้าร่วมโครงการฯเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลไกขับเคลื่อน

จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง มีความสนใจที่จะปลูกกาแฟและผักปลอดสารพิษ (10 อย่าง 20 ครัวเรือนนำร่อง) สร้างสุขภาพดี มีรายได้ โดยมีหลักการและรูปแบบเดียวกันในการดำเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ลดการพึ่งพิงยาสูบ ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลอยู่บ้าง จากความยากที่จะเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างเป็นชุมชนปลอดยาสูบในอนาคต

"เมื่อมีการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง ก็ย่อมพบเจอสิ่งต่างๆมากมาย ทั้งปัญหา อุปสรรคและการชื่นชม..... 

แต่การเริ่มต้นที่ดี นั้น คือการได้ลงมือทำอย่างจริงจัง แม้จะพบเจออุปสรรคมากมายก็ตาม"

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 6 มี.ค. 2562, เวลา 16:01


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่