ประชุมขับเคลื่อนแผนงาน "เลิกบุหรี่บ้านละคน"

วันที่ 29 กันยายน 2563 ทีมงานมูลนิธิสร้าสุขมุสลิมไทยได้จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงาน "เลิกบุหรี่บ้านละคน"ณ ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย อาคารศูนย์ทดสอบภาษาฯ วอศ. ม.อ.ปัตตานี 

กิจกรรมในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 8 คน

ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการด้านบุหรี่ของมูลนิธิฯ ในช่วงปลายปี 2564 โดยปรับปรุงจากโครงการปัจจุบัน ในเบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอชุดโครงการเลิกบุหรี่บ้านละคน โดยเน้นเพลตฟอร์ม "SMART MASJID" เพื่อนำผลผลิตของ สสม. มาสานต่อสร้างประโยชน์กับสังคมในระยะยาว และอีกหลายโครงการที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามยุคสมัย

 

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 28 พ.ย. 2563, เวลา 09:27


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่