เตรียมเปลี่ยนใช้ ซองบุหรี่แบบเรียบ” เป็นประเทศแรกในเอเชีย

สธ. เตรียมประกาศเปลี่ยนใช้ “ซองบุหรี่แบบเรียบ” เป็นประเทศแรกในเอเชีย ห้ามมีสีสัน ลวดลาย ยี่ห้อ และลูกเล่นสวยงาม เพื่อส่งเสริมการขาย พร้อมเปลี่ยนชุดภาพคำเตือนใหม่ หลังภาพเดิมใช้มา 5 ปี สิงห์อมควันคุ้นเคยไม่น่ากลัว

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวม 2 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561 และ 2. ระเบียบคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

“ร่างประกาศฯ เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ซิกาแรต มีการเปลี่ยนชุดภาพคำเตือนของผลิตภัณฑ์ยาสูบบนซองบุหรี่ซิกาแรตชุดใหม่ เนื่องจากชุดภาพปัจจุบันใช้มานานกว่า 5 ปี ทำให้เกิดความคุ้นชินต่อภาพ ไม่เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ รวมทั้งกำหนดให้ซองบุหรี่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ห้ามการใช้สีสัน ลวดลาย เครื่องหมายการค้า หรือลูกเล่นที่สวยงามบนซองบุหรี่ ซึ่งถือเป็นการใช้พื้นที่ซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย และมีอิทธิพลในการจูงใจผู้สูบบุหรี่ให้มีการสูบบุหรี่มากขึ้น มาตรการดังกล่าว จะช่วยลดแรงจูงใจในการสูบบุหรี่ของสิงห์อมควันทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่” นพ.ปิยะสกล กล่าว

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกของทวีปเอเชีย และเป็นประเทศลำดับที่ 11 ของโลกที่มีการดำเนินการออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ โดยประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่ประกาศใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตั้งแต่ปี 2555 และประเทศล่าสุด คือ ประเทศมอร์ริเชียส ในทวีปแอฟริกา ซึ่งมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ ถือเป็นมาตราสำคัญตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติข้อ 11 ว่าด้วยการควบคุมหีบห่อสินค้ายาสูบ และข้อ 13 การห้ามโฆษณาสินค้ายาสูบ ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของ องค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 181 ประเทศสมาชิก และมีพันธกรณีที่จะต้อง นำมาปฏิบัติเพื่อลดการสูบบุหรี่ในแต่ละประเทศ

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับระเบียบคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จะทำให้การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด สามารถบังคับใช้ได้รวดเร็วขึ้น ระเบียบฉบับนี้ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นสามารถเปรียบเทียบปรับได้นอกเหนือจากตำรวจ โดยไม่ต้องส่งฟ้องศาล ซึ่งกลไกนี้จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการเห็นชอบร่างอนุบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว จะเร่งเสนอให้ รมว.สาธารณสุข ลงนาม ซึ่งหลังจากนั้นจะสามารถประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้เลย ซึ่งในส่วนของอนุบัญญัติซองบุหรี่แบบเรียบนั้น จะให้เวลาประมาณ 1 ปี จึงจะมีผลบังคับใช้ เนื่องจากต้องให้เวลากลุ่มธุรกิจได้ปรับปรุงซองบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วย

ที่มา ไปรท์ทีวี
ภาพ แฟ้มภาพ


แก้ไขล่าสุด : 10 ม.ค. 2562, เวลา 14:09ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่