"ร่วมส่งเสริมความดีนี้ไปด้วยกัน สร้างสรรค์ชุมชนปลอดยาสูบ"

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกและพึ่งพิงยาสูบในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกในการปรับเปลี่ยน หรือหาพืชทดแทนยาสูบที่สามารถสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 31 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. กรรมการจำมัสยิด แกนนำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา อสม. กลุ่มแม่บ้าน ผู้ปลูกยาสูบและชาวบ้านในพื้นที่

จาการพูดคุย ถึงการพึ่งพิงยาสูบในชุมชนจากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น ได้นำเสนอแก่ชาวบ้าน ซึ่งผลจากการสำรวจ มีผู้ปลูกยาสูบในชุมชนประมาณ 5 ครัวเรือน เป้าหมายหลักของการปลูก คือ ปลูกไว้สูบเองและขายเป็นรายได้เสริม

          จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อน นำโดยนายหมัด หมัดสอเป็นประธาน และคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก และสวัสดิการ ข้อเสนอจากเวทีประชาคมที่จะเปลี่ยนแปลงทดแทนยาสูบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีดังนี้ ปลูกต้นกาแฟและปลูกถั่วลิสง โดยเสนอว่า ให้ปลูกต้นกาแฟจำนวนทั้งหมด 1,000 ต้น นำร่อง 20 ครัวเรือน เหตผลที่ต้องการจะปลูกกาแฟ คือ เข้ากับบริบทของชุมชนที่มีสวนยางเกือบทุกครัวเรือน จะนำต้นกาแฟปลูกในระหว่างแถวของสวนยาง เพราะกาจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีแสงมาก ถือว่าเข้าทางพอดีจึงเลือกกาแฟเป็นพืชทดแทน ส่วนอีกกลุ่มนำร่อง 10 ครัวเรือน ปลูกถั่วลิสง จะเป็นกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่สวนยางเป็นของตนเอง จะใช้วิธีการปลูกในพื้นที่สวนยาง (ต้นเล็ก) ของคนอื่น ทั้ง 2 อย่างถือเป็นมติที่ตกลงกัน ในการขับเคลื่อนสร้างพืชทดแทน ลดการพึ่งพิงยาสูบ สู่การสร้างเป็นชุมชนต้นแบบและปลอดยาสูบในอนาคต

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 6 มี.ค. 2562, เวลา 16:25


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่