คืนข้อมูลจากการสำรวจชุมชน สู่การสร้างกลไกขับเคลื่อนชุมชนลดการพึ่งพิงยาสูบ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกและพึ่งพิงยาสูบในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกในการปรับเปลี่ยน หรือหาพืชทดแทนยาสูบที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ปลูกยาสูบและชาวบ้านทั่วไปในชุมชน

การจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 31 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูสอนตาดีกา อสม.และชาวบ้าน เข้าร่วมร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมของโครงการ จากนั้นได้เสนอกลไกหรือวิธีการในการขับเคลื่อนกิจกิจกรรมทดแทนยาสูบ

จากการพูดคุย ชาวบ้านส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิษภัยควันบุหรี่หรือยาสูบมือสอง มือสาม ที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้ เพราะโทษของตัวผู้สูบเองส่วนใหญ่ผู้ที่สูบจะรู้กันอยู่แล้ว แต่ประเด็นควันบุหรี่มือสอง มือสาม ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวบ้าน และได้กำหนดรูปแบบการปลูกพืชทดแทนยาสูบให้แก่ผู้ปลูกยาสูบและครัวเรือนนำร่อง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม สู่การเป็นต้นแบบในอนาคตต่อไป

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 7 มี.ค. 2562, เวลา 16:04


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่