จากหลายๆคน... ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ... สร้างสรรค์ชุมชน ลดการพึ่งพิงยาสูบ

         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกและพึ่งพิงยาสูบ บ้านนาโต๊ะขุน


การจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 30 คน ประกอบด้วย ผู้นำศาสานา ตัวแทนผู้นำชุมชน ครูสอนตาดีกา กลุ่มแม่บ้าน อสม.และชาวบ้าน เข้าร่วมร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมของโครงการ

       จากนั้นได้เสนอกลไกหรือวิธีการในการขับเคลื่อนกิจกิจกรรมทดแทนยาสูบ โดยเริ่มที่ การแต่งตั้งแกนนำในการขับเคลื่อน แบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ประธาน เลขา เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ เป็นต้น ได้กำหนดครัวเรือนนำร่องในการทดลองปลูกพืชทดแทน โดยกำหนดให้ครัวเรือนที่ปลูกยาสูบอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของครัวเรือนนำร่องในครั้งนี้ โดยภาพรวมจากการพูดคุย ทางชุมชนยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ในทุกๆกิจกรรม เพื่อการพัฒนา ผลักดันชุนชุนเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 6 มี.ค. 2562, เวลา 14:48


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่