"มันยาก... ทำไม่ได้หรอก" ... จริงหรือ ?

            "มันยาก ทำไม่ได้หรอก" จากคำพูดเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงผลักดันในการขับเคลื่อน โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม จัดเวทีประชาคมร่วมคิดวิเคราะห์สถานการณ์การพึ่งพิงยาสูบในชุมชน เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ข้อมูลการปลูกยาสูบ เรียนรู้ผลกระทบ กำหนดรูปแบบการทำกิจกรรม และพัฒนารูปแบบเป็นกลไกหรือโมเดลนำร่องในชุมชน บ้านแคเหนือ ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
            หลังจากที่ได้สำรวจการพึ่งพิงยาสูบในพื้นที่ นำมาสู่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 39 คน ประกอบด้วย ปลัดตำบลแค ตัวแทนนายกตำบลแค สารวัตรกำนัลผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ครูโรงเรียนในพื้นที่และชาวบ้าน  ชาวบ้านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สู่การลดการพึ่งพิงยาสูบ โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ 20 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนนำร่อง ซึ่งประกอบด้วยครัวเรือนที่ปลูกยาสูบและครัวเรือนทั่วไปในชุมชน ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ บ้าน 1 หลัง ที่เข้าร่วมจะต้องปลูกผัก 10 ชนิด ในบริเวณบ้าน ทดแทนการปลูกยาสูบและช่วยลดค่าใช่จ่ายในครัวเรือน

การจัดเวทีในครั้งนี้ ซึ่งพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อสอดประสานกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน เป็นชุมชนปลูดยาสูบในอนาคต 

........โมเดลเล็กๆ "พ่อปลูก ลูกรด แม่ได้ผักสด ทดแทนยาสูบ"
 

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 6 มี.ค. 2562, เวลา 14:18


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่