ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ลดเสี่ยง ลดความรุนแรงกลุ่มโรค NCDs

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง NCDs  เป็นโครงการมุ่งสร้างความตระหนักแก่คนในชุมชนให้ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตโดยนำแนวทางศาสนามาผนวกกับการแพทย์  เพื่อให้อาสาสมัครปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในโครงการสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมและไม่ขัดต่อหลักการของศาสนา  ขณะนี้โครงการได้ดำเนินงานใน 11 พื้นที่  8 จังหวัด  3 ภูมิภาค  ดังนี้

1. ชุมชนมัสยิดอัล อันซอรี  ตำบลท่าศาลา และชุมชนมัสยิดอัตตักวา  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

2. ชุมชนวัดกลาง(มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม)  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  

3. ชุมชนซอยสมหวังซอยเสรีไทย 21 แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  

4. ชุมชนบ้านคลอง 20  ตำบลสิงโตทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

5.  ชุมชนบ้านเขาฝาก  ตำบลคลองยาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  

6.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  

7. ชุมชนบ้านตลาดใหม่  ตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  

8. ชุมชนบ้านทอนตรน  ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  

9. ชุมชนบ้านพลีใต้  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  

10. ชุมชนบ้านกือทอง  ตำบลบองอ  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  

11. ชุมชนบ้านดางากาแน  ตำบลบาโงสะโต  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 

จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 410 คน จาก 11 ชุมชน และมีผู้สมัครปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 185 คน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ระยะภายในระยะเวลา 18 เดือนคือ ประสานทำความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ติดตามผล และสรุป  โดยโครงการฯ มีเป้าหมายต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง มีการรวมกลุ่มปรึกษาด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และเป็นการสร้างวิทยากรชุมชนด้านสุขภาพที่มาจากการปฏิบัติจริง

ในระยะยาวผู้รับผิดชอบโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการขยายไปสู่การเป็นชุมชนสุขภาพ และส่งต่อทักษะความรู้จากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง 

 

 

โครงการ : ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพมุสลิมไทย

แก้ไขล่าสุด : 28 ก.พ. 2562, เวลา 10:09


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่