จากการเรียนรู้ นำไปสู่การดูแลสุขภาพตนเอง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายอ๊ะหมัด ขะเดหรี ผู้ประสานงานร่วมกับคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง NCDs บ้านพลีใต้ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมติดตามผลสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่คนในชุมชนให้ดูแลสุขภาพตนเองตั้งแต่ก่อนป่วย และลดความรุนแรงของโรคสำหรับผู้ป่วย

กิจกรรมให้ความรู้จะจัดต่อเนื่อง 4 เดือน 4 เรื่อง
1. พฤติกรรมที่นำไปสู่กลุ่มโรค NCDs
2. การดูแลสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยน "อาหาร"
3. การออกกำลังกายที่เหมาะสม
4. บุหรี่ สิ่งเสพติด และจิตวิญญาณ กับการดูแลสุขภาพแบบวิถีอิสลาม  

หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ไปแต่ละเดือนแล้วนำไปปฏิบัติ ในเดือนถัดไปก่อนจะเรียนรู้เรื่องอื่นจะมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้นำไปปฏิบัติ รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการนำไปปฏิบัติ  และหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นในระยะยาวซึ่งจะเป็นวิธีนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

โครงการ : ควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพมุสลิมไทย

แก้ไขล่าสุด : 27 ก.พ. 2562, เวลา 12:10


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่