ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์ชุมชน ลดการพึ่งพิงยาสูบ บ้านนาโต๊ะขุน

วันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพิ่งพิงยาสูบ ลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการมัสยิด สมาชิก อบต. ครูสอนโรงเรียนตาดีกาบัณฑิตอาสาและชาวบ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ณ มัสยิดใหม่นาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

ชุมชนมีประชากรทั้งหมดประมาณ 1,100 กว่าคน ชาย 500 กว่าคน และหญิง 600 กว่าคน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 260 ครัวเรือน มีครอบครัวที่ปลูกยาสูบประมาณ 2-3 ครัวเรือน

จากการพูดคุยในเบื้องต้น ทางชุมชนยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกยาสูบ เป็นพืชอย่างอื่นทดแทน ซึ่งตอนนี้ชุมชนกำลังจะปลูกต้นกาแฟ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอยู่ด้วย น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมพัฒนาไปด้วยกัน

 

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 14 ก.พ. 2562, เวลา 09:31


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่