เวทีสร้างความเข้าใจร้านค้าปลอดควันบุหรี่

ชุมชนร่วมรณรงค์ ไม่สูบ ไม่ซื้อ ไม่ขาย  โดยเขตสุขภาวะรอบมัสยิด 50 เมตร

เมือวันที่ 16-11-61 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยนางสาวอลีนา  หีมเห็ม ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุขภาวะมัสยิดครบวงจร ร่วมกับชุมชนมัสยิดบ้านพลีใต้ และมัสยิดบ้านซอง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจ "ร้านค้าปลอดควันบุหรี่" ร่วมกับแกนนำในชุมชน  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน โดยมีผู้นำศาสนา นายดนสุโกด  ใหนเด อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านพลีใต้ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้นำในชุมชน  หน่วยงานสาธารณสุข รพ.สต. สมาชิก อสม.ครูโรงเรียน และตัวแทนร้านค้า ทั้งสองมัสยิด ให้เกียรติมาประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรม ผ่านกระบวนการสร้างความเข้าใจ นำไปสู่ความร่วมมือในการ ลด ละ เลิก ขายบุหรี่ พร้อมร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะกับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ต่อไป

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

โครงการ : เขตสุขภาวะมัสยิดครบวงจร

แก้ไขล่าสุด : 3 ก.พ. 2562, เวลา 12:45


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่