ชาวบ้านสุดภูมิใจมัสยิดคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมขอบคุณ สสม. อีหม่ามลั่นเดินหน้าสู่ระดับจังหวัด

ชาวบ้านสุดภูมิใจมัสยิดคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมขอบคุณ สสม. อีหม่ามลั่นเดินหน้าต่อสู่ระดับจังหวัด

มัสยิดนูรุลฮีลาล บ้านบุดี ได้นำเสนอการขับเคลื่อนยาสูบโดยชุมชนฐานมิติที่ 1 และได้รับคัดเลือกจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทศาสนสถานปลอดบุหรี่ สู่การเป็นตัวแทนระดับอำเภอพร้อมเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป

          มัสยิดนูรุลฮีลาล บ้านบุดีฮูลู ตั้งอยุ่เลขที่ 314 ม.1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายใต้การดำเนินงานของอีหม่าม นายอับดุลรอสะ มะสาและ ได้พยายามสร้างและผลักดันให้มัสยิดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชุมชนและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชุมชนบ้านบุดีคือความร่วมมือกันของคนในชุมชน สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่อีหม่ามได้จับมือกับทางผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. ตลอดจนกลุ่มเยาวชนบ้านบุดี ให้ร่วมกันขับเคลื่อนงาน และชาวบ้านเองก็ช่วยกันสนับสนุนทุกการงานของมัสยิดเต็มที่เสมอมา

          มัสยิดนูรุลฮีลาล บ้านบุดี ได้เข้าร่วมโครงการกับทางมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ครั้งแรก ในปี 2558 กับโครงการ“มัสยิดครบวงจร” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การบริหารจัดการของมัสยิดที่นี่ เริ่มจากการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและสังคม เช่น กำหนดให้มัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ สอดแทรกองค์ความรู้ทางสุขภาพ โดยเฉพาะโทษของบุหรี่ และยาสูบชนิดต่างๆ ผนวกกับหลักคำสอนทางศาสนา ใช้ "คุฎบะฮฺต้านยาสูบ" เป็นเครื่องมือสื่อสารผ่านการเทศนาประจำวันศุกร์ สร้างพลังจิตอาสาเพื่อขยายผลต่อชุมชนโดยใช้กระบวนการอาสาสมัครรักษาความสะอาดมัสยิด การรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ชาวบ้านเลิก สูบบุหรี่ ภายใต้คำขวัญ "กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่และ ใบจาก" พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง และขอความร่วมมือจากชาวชุมชนในการร่วมดำเนินกิจกรรม จนสามารถขับเคลื่อนให้มัสยิดเป็น เขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง การบริหารซะกาตชุมชนตามหลักการศาสนาอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิรับซะกาต 8 ประเภท รวมถึงการจัดตั้งกองทุนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมอาชีพ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา จัดเก็บซะกาตในชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และความสะอาด ตามแนวทางสุขาภิบาลที่เหมาะสม รวมถึงสร้างให้เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัย เช่น การปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและ ผู้พิการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) การจัดมุมให้ความรู้ด้านสุขภาวะที่เข้าถึงได้ง่าย

          ต่อมาในปี 2560 ทางมัสยิดนูรุลฮีลาล บ้านบุดี ได้เกิดแนวคิดที่จะต่อยอดและผลัดดันให้เกิดกองทุนซะกาตและการบริหารการจัดการกองทุนซะกาตอย่างเป็นรูปธรรม จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ“กองทุนซะกาตชุมชน” กับทางมูลนิธิฯ จนทำให้เกิดกองทุนซะกาตขึ้นมาในชื่อ“กองทุนซะกาตและสวัสดิการ มัสยิดนูรุลฮีลาล บ้านบุดี” ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับจำนวนเงินในกองทุนที่เติบโตขึ้น เช่นกัน

          นอกจากนี้ทางอีหม่ามยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนคนหนุ่มสาวในชุมชน เพราะคนเหล่านี้คือคนที่จะมาแทนที่และต่อยอดแนวคิดของชุมชนได้ในอนาคต มัสยิดได้เข้าร่วมโครงการ“ร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ” ในปี 2561 กับทางมูลนิธิฯ โครงการนี้ต้องการแก้ปัญหาการบริโภคบุหรี่ โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากในชนบท บุหรี่หาซื้อได้ง่าย ตามร้านสะดวกซื้อ โดยเฉพาะร้านขายของชำ ร้านน้ำชาที่มีการจำหน่ายใบจาก (บุหรี่มวนเอง) และเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในหมู่บ้าน ในโครงการฯมีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่และเขตห้ามจำหน่ายบุหรี่ในรัศมี 50 เมตร รอบรั้วมัสยิด โดยใช้เยาวชนนอกระบบเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม การขอความร่วมมือไม่ให้มีการสูบบุหรี่ รวมไปถึงการรณรงค์ร้านค้าในชุมชนให้เลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอีกด้วย

          ปี 2564 มัสยิดนูรุลฮีลาล บ้านบุดี ได้เข้าร่วมโครงการกับทางมูลนิธิฯ อีกสองโครงการคือ โครงการ“เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน” เพื่อพัฒนาอาสาสมัครพาครอบครัวเลิกบุหรี่และป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ โดยทางชุมชนได้ดำเนินโครงการไปแล้วเกือบครึ่งทางของโครงการ ณ ตอนนี้ทางชุมชนเองได้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครที่ค่อยทำหน้าที่รณรงค์และชักชวนให้คนในชุมชนหรือคนในบ้านลด ละ เลิกบุหรี่ ภายใต้แคมเปญ “เลิกบุหรี่บ้านละคน” จนถึงตอนนี้มีผู้ที่สนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 20 ครอบครัว และอีกหนึ่งโครงการคือ โครงการ“เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่” เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสันทนาการเพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กโรงเรียนตาดีกา (ศูนย์อบรมจริยธรรมชุมชน) โดยเด็กเป็นสื่อกลางนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ของคนในครอบครัวได้ในที่สุด

          นายอับดุลรอสะ มะสาและ กล่าวว่า“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนและชาวบ้านที่นี้รู้สึกขอบคุณ และดีใจที่ สสม. ได้ยื่นโอกาสการในการพัฒนาชุมชนและมัสยิด จนทำให้มัสยิดประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นมาจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอในครั้งนี้ และนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะนับตั้งแต่ที่ สสม. นำโครงการมัสยิดครบวงจรเข้ามาในปี 2558 หลังจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มัสยิดนูรุลฮิลาลได้ผ่านการประเมินโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพของสาธารณสุขจังหวัดยะลา จนทางมัสยิดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในระดับอำเภอ ในปี 2559 รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ ในปี 2560 และรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ในปี 2561 และปีนี้เป็นอีกปีที่ทางมัสยิดนูรุลฮิลาล บ้านบุดี ได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้าไปแข่งขันต่อในระดับจังหวัด และหวังว่าจะได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาฝากพี่น้องบ้านบุดีและนำกลับมาฝาก ทีมงาน สสม. ผู้ที่คอยผลักดันและให้การสนับสนุนกับทางชุมชนบ้านบุดีเสมอมา”

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 31 มี.ค. 2564, เวลา 10:35


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่