สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบบ้านบูเก็ตยามู

วันที่ 16 กันยายน 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) โดย นายไฟซอล สะเหล็ม และทีมงาน ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาสูบ ของผู้สูบและผู้ที่อยู่ข้างเคียง เน้นผลกระทบที่เกิดจากควันบุหรี่/ใบจากมือสอง โดยมี คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน อ.ควนโดน จังหวัดสตูลเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 30 คน

วิทยากร ได้เล่าถึงส่วนประกอบอันตรายของบุหรี่ ได้แก่ นิโคติน น้ำมันดิบ แอมโมเนีย ไซยาไนด์ เป็นต้น

พิษภัยอันตรายของบุหรี่ โรคต่างๆ ได้แก่ มะเร็ง หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และยาสูบชนิดต่างๆทั้งชนิดมีควัน และไม่มีควัน ได้แก่ บุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ปารากุ ยาเนียด ยานัด และหมาก พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมตรวจสอบระดับการเสพติดบุหรี่ ตั้งแต่ระดับ น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด

- กิจกรรมสมรรถนะในการมองโดยจะมีสีต่างๆให้เราตอบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่เสพติดบุหรี่จะมีอาการตาพร่ามัว เลือนลาง มองไม่ค่อยเห็น

และได้เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 2 คน คนที่หนึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้คนสูบ คนที่สองเป็นผู้ชายที่สูบเอง

ผู้หญิงได้เล่าถึงการอยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่ จะได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งอันตรายของมันก็ไม่ได้น้อยกว่าคนที่สูบเองเลย ทำให้ไอ เจ็บคอ หายใจไม่ออก และถ้าหากมีเด็กก็จะได้รับผลกระทบที่มากขึ้น เด็กจะไม่สบายบ่อยและเป็นโรคหอบหืด

ผู้ชายได้เล่าถึงวีรกรรมของตัวเองในการสูบบุหรี่ ว่าตัวเองต้องหลบๆซ่อนๆถึงจะได้สูบบุหรี่ เวลาที่จะได้สูบมากขึ้นคือ ต้องหนีไปเที่ยวที่สงขลาถึงจะได้สูบอย่างเต็มที่ ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สูบน้อยลงและมาสูบใบจากยาเส้นแทนการสูบบุหรี่ซอง

บุหรี่หรือใบจากถือเป็นสิ่งหะรอม เพราะเป็นการทำร้ายร่างกายของตนเอง บางคนยังคิดว่าเป็นสิ่งที่คลุมเครือไม่เป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน จึงสูบ/เสพเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อมองถึงเหตุผลของการสูบ ส่วนใหญ่แล้วสูบเพื่อต้องการให้รู้สึกมึนเมา สบายใจ ถึงแม้ว่าจะไม่เมาเหมือนกับดื่มเหล้าก็ตาม เพราะทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน บุหรี่/ใบจาก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรของยาเสพติด

เมื่อพูดถึงในส่วนของควันบุหรี่/ใบจากมือสอง ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น บางครอบครัวสูบในบ้าน ลูก เมีย ก็นั่งอยู่ด้วย แต่เมื่อได้นำเสนอวีดิโอตัวอย่าง ควันบุหรี่มือสอง ผู้เข้าร่วมบางคนถึงกับรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ที่สูดดมควันบุหรี่มือสองอยู่เกือบทุกวัน

จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบในครั้งนี้ มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง รณรงค์ขับเคลื่อนลดการพึ่งพิงยาสูบ โดยเน้นสื่อประชาสัมพันธ์ผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่/ใบจาก โดยติดไวนิลที่สถานที่สำคัญๆของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนในเบื้องต้น

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 14:45


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่