ผลงานด้านวิชาการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2557


แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) สนับสนุนการวิจัย ด้วยเหตุผลที่ว่าการวิจัยเป็นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ความจริงตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทราบเหตุผลและปรากฏการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำการวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบ สิ่งใดที่พอรู้อยู่บ้างก็ทำให้รู้และเข้าใจดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มพูนวิทยาการให้กว้างขวางลึกซึ้ง
2. เพื่อนำผลไปประยุกต์หรือใช้ให้เป็นประโยชน์ จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่จะต้องค้นคว้าหาความจริงเพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปแก้ปัญหา หรือประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป


ผลงานวิจัยของ สสม.ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช่ในสังคมมุสลิมมีดังนี้

1. รายงานวิจัยการศึกษาถึงวิถีชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพของมุสลิมไทย
2. รายงานวิจัยสถานภาพทางสุขภาพของมุสลิมไทย
3. รายงานวิจัยและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างสุขภาพ
5. ผลการดำเนินงานโครงการทำความเข้าใจในวัฒนาธรรมท้องถิ่นและพัฒนา เครือข่ายการทำงานในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. รายงานวิจัยการศึกษาโครงสร้างรายได้และพฤติกรรมการบริโภคของมุสลิมไทย
7. รายงานวิจัยสุขภาวะมุสลิมภาคอีสาน
8. รายงานวิจัยสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อกลุ่มประชากรมุสลิมไทย
9. ภายใต้การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
10.สถานภาพกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคมในประเทศไทย กรณีศึกษาตัวอย่างความสำเร็จของกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
11.การดูแลสุขภาวการณ์ใช้น้ำในกอเลาะฮ์ของมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
12.การสำรวจอาหารฮาลาลเพื่อพัฒนามาตรฐานการบริโภคจากสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตชุมชน
13.การศึกษาเปรียบเทียบโครงการรายได้และพฤติกรรมการบริโภคของมุสลิมไทย ปี พ.ศ.2549 และ 2552
14.เส้นทางเวลาของซะกาต
15.การพัฒนาขนมไทยมุสลิมเพื่อสุขภาพ
16.รายงานการวิจัยผลกระทบต่อชาวมุสลิมไทยในชุมชนริมฝั่งทะเลจาการถ่ายโอนการถือครองที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
17.การสำรวจการบริโภคอาหารที่ใช้สีผสมอาหารที่ใช้สีผสมอาหารในการปรุงแต่งของมุสลิมไทยในจังหวัดภาคใต้

ด้านเอกสารวิชาการของแผนงานฯ
สสม ผลิตเอกสารวิชาการ ดังต่อไปนี้
1. คลังวิชาการสุขภาวะ หมายเลข 1
2. อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม หมายเลข 2
3. การแพทย์ตามแนวทางท่านศาสดามุฮัมมัด ซล. หมายเลข 3
4. คู่มือค่ายอบรมเยาวชนมุสลิม หมายเลข 4
5. รวมคุตบะห์เพื่อสุขภาวะ หมายเลข 5
6. คุตบะห์เพื่อสุขภาวะ หมายเลข 6
7. ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต หมายเลข 7
8. รายงานวิชาการกองทุนซะกาต หมายเลข 8
9. หลักการแพทย์ฯ หมายเลข 9
10.ศิลปะการสร้างเสริมสุขภาวะแนวทางอิสลามกับปัญหาท้าทายสาธารณสุขร่วมสมัย หมายเลข 10
11.สุราในทัศนะทางวิชาการแพทย์และวิชาฟิกฮฺ หมายเลข 11
12.กระบวนทัศน์อิสลามด้านสุขภาวะ หมายเลข 12
13.การบริหารจัดการซะกาตในสังคมมุสลิมยุคใหม่ หมายเลข 13
14.ท่ามกลางวิกฤติ ยังมีการพัฒนาเมื่อชุมชนร่วมใจ ณ ปาตาบาระ
15.คู่มือสำหรับผู้บำบัดโรคทางจิตวิญญาณด้วยอัลกุรอาน
16.การดูแลสุขภาพและรักษาโรคตามคำแนะนำของศาสดามุฮัมมัด กับข้อพิสูจน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
17.การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุตรหลานตามแนวทางของศาสนาอิสลาม
18.หลักสูตรโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทย ภาษามลายู อักษรยาวี
19.การรวบรวมข้อวินิจฉัย (ฟัตวา) การสูบบุหรี่ของปราชญ์อิสลามและองค์กรมุสลิม
20.การแพทย์ทางเลือก
21.ถอดบทเรียนแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
22.ถอดบทเรียนหมู่บ้านประมงรักษ์สุขภาวะบ้านท่าสูงบน
23.ถอดบทเรียนชุมชนรักษ์สุขภาวะ บ้านเหนือ
24.ถอดบทเรียนชุมชนรักษ์สุขภาวะบ้านยายม่อม
25.ถอดบทเรียนมัสยิดครบวงจร
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่