วัตถุประสงค์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557


วัตถุประสงค์ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

1. เพื่อรวบรวมและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะในอิสลาม

2. เพื่อผลักดันให้มีมาตรการทางสังคมในการควบคุมการบริโภคบุหรี่ และสิ่งเสพย์ติดอื่นๆ ในหมู่ชาวไทยมุสลิม

3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาวะ

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้อิสลามกับสุขภาวะ

5. เพื่อพัฒนาชุมชนตัวอย่างที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะ

6. เพื่อโน้มน้าวให้ชาวไทยมุสลิมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สร้างปัญหาด้านสุขภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่