คนไทยป่วยความดันสูง


วันที่ 16 พฤษภาคม 2560


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพบว่าผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทั่วโลกจะทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น องค์การอนามัยโลกระบุ ถ้ามีภาวะความดันโลหิตสูง จะยิ่งทำให้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า และมีความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า สำหรับไทยพบความชุกของโรคเพิ่มขึ้นในวัย 15 ปีขึ้นไป โดยปี 57มีความชุกของโรคร้อยละ 25 คิดเป็นผู้ที่มีความดันโลหิตสูง13 ล้านคน มีเพียงร้อยละ44ที่ทราบว่าตนเองเป็น ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้เข้าสู่ระบบดูแลรักษา และการปล่อยให้ความดันโลหิตสูงนานหลายปีโดยไม่รักษา จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคไต ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ

นอกจากนี้ พบว่าไทยมีค่าใช้จ่ายรักษาเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค (เบาหวาน ความดันสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง)ในปี 51สูงถึง25,225ล้านบาทต่อปี และเป็นค่าใช้จ่ายรักษาเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคความดันสูง 2,465 ล้านบาทต่อปี ประมาณการผู้ป่วยความดันสูง 10 ล้านคน จะสูญเสียค่ารักษา 79,263 ล้านบาทต่อปี

ที่มา สสส
ภาพ แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่