สำลักน้ำเสี่ยงติดเชื้อ


วันที่ 21 กันยายน 2559


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่า การสำลักน้ำ ไม่ว่าน้ำนั้นจะมาจากแหล่งใดก็ตาม หากสำลักลงปอด ก็สามารถทำให้เกิดอาการปอดติดเชื้อได้ แม้แต่การสำลักน้ำดื่มที่สะอาดก็มีโอกาสทำให้ปอดอักเสบและเกิดอาการติดเชื้อในปอดได้เช่นกัน เพราะน้ำลายมนุษย์มีเชื้อโรคอยู่แล้ว เพียงแต่โอกาสติดเชื้อจะเป็นไปตามปริมาณของเชื้อโรค รวมถึงความสกปรกของแหล่งน้ำด้วย

โดยทั่วไปน้ำผิวดินมักปนเปื้อนเชื้อโรค โลหะหนัก และสารเคมี แต่สำหรับน้ำในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ กลายเป็นน้ำเสียนั้น ส่วนใหญ่มักเกิดจาก 1.บ้านเรือนและชุมชน การอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่างๆ จากที่อยู่อาศัย เช่น การซักล้าง การประกอบอาหาร รวมถึงสิ่งปฏิกูลที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรง ซึ่งจะทำให้น้ำเน่าน้ำเสียได้ 2.เกษตรกรรม การใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และจะกระจายอยู่ตามพื้นดิน เมื่อฝนตกน้ำฝนจะชะล้างลงแม่น้ำลำคลอง 3.อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตการล้างทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ในโรงงาน น้ำทิ้งจากโรงงานที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยไม่ได้มีการบำบัดให้ได้ตามมาตรฐานทำให้น้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น มีสารพิษและเชื้อโรคปะปน เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

ที่มา-แนวหน้า
ภาพ แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่