ชวนฉีดวัคซีนคุมหัดเยอรมัน


วันที่ 30 สิงหาคม 2559


น.พ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือเร่งควบคุมและป้องกันโรคหัดตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยให้ทุกประเทศทั่วโลกลดจำนวนผู้ป่วยโรคหัดและหัดเยอรมันให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายให้มีผู้ป่วยเหลือไม่เกิน 1 คนต่อประชากรทุกกลุ่มอายุล้านคนภายในปี 2563 รวมถึงการควบคุมโรคหัดเยอรมัน เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เร่งรัดดำเนินการให้วัคซีนแก่เด็กกลุ่มเป้าหมายและผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยปัจจุบันกำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันแก่เด็กรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน ครั้งที่สองอายุ 2 ปี 6 เดือน

น.พ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคหัด-หัดเยอรมันบรรลุเป้าหมายกำหนด กรมควบคุมโรค จึงได้ร่วมกับ สปสช.จัดทำ "โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมันในผู้ใหญ่ ปี 2559" ขึ้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อลดการป่วยและภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคหัดและหัดเยอรมัน และเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันในบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15-40 ปี ครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิ 1 ล้านคน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมราชทัณฑ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อจัดบริการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมาย เน้นผู้ที่อยู่ในสถานที่รวมเป็นหมู่มากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น โรงงาน เรือนจำ โรงเรียน และค่ายทหาร

น.พ.ศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า การให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันโครงการนี้ ได้กระจายวัคซีนให้กับหน่วยบริการทั่วประเทศเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมาถึง 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางการให้บริการวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผลที่ได้รับไม่เพียงลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต แต่ยังลดค่ารักษาพยาบาล รวมถึงลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการขาดงานเนื่องจากป่วยได้

ที่มา-บ้านเมือง
ภาพ-แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่