ร่างกายแข็งแรงสู้โรคภัย


วันที่ 19 มกราคม 2559


นางจิราภรณ์ วรเทพนิตินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว จากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ตามฤดูกาล หากประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ เด็กและผู้สูงอายุ อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ นำไป สู่การแพร่ระบาดได้

โรคที่สำคัญที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว เช่น โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคอีสุกอีใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วง จึงขอแนะนำให้ประชาชนรักษาสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงและอบอุ่นอยู่เสมอ รับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่ สะอาดและปรุงสุกใหม่ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดก่อน รับประทานอาหารทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการ คลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อต่างๆ หากจำเป็นต้องเข้าไปในที่ชุมชนให้สวม หน้ากากอนามัย หรือให้ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอ จาม หากประชาชนมีอาการ เจ็บป่วยหรือไม่สบาย ขอให้รีบพบแพทย์ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ที่มา -สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
ภาพ-แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่