3 เหล่าทัพร่วมผลิตทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย


วันที่ 7 ธันวาคม 2558


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก โดยมีพันเอกประชุม กรุดสาท รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเมืองหลวง(Metro DengueNet) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พ.ย.–1 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มจำนวนทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายให้เพียงพอ พร้อมรับมือต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ทันท่วงที

จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน พบว่ามีการระบาดเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 117,013 ราย เสียชีวิต 113 ราย ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วย 16,625 ราย ขณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระดมเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการรณรงค์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย รวมถึงการกำจัดยุงตัวแก่ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค โดยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อำนวย กาจีนะ มีนโยบายสร้าง “เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ครอบคลุมพื้นที่ในเมืองหลวง” หรือ “Metro DengueNet” เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ที่มีภารกิจในการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองทัพบก โดยในครั้งนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายควบคุมโรคไข้เลือดออก พัฒนาสมาชิกทีมพ่นสารเคมีเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่มีต้องพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ได้แก่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน สังกัดกองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ กองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานเขตดอนเมือง รวม 60 คน การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยาย สาธิตการพ่นสารเคมีที่ถูกวิธีและการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงในชุมชนเขตดอนเมือง

“การประชุมครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นการเพิ่มจำนวนทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายให้เพียงพอต่อการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกภาครัฐและเอกชน พลเรือนและทหาร นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นายแพทย์โอภาส กล่าว

เรื่อง-ภาพ-กรมควบคุมโรค
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่