5 ทำ 5ไม่ทำ ห่างไกลมะเร็ง


วันที่ 15 มีนาคม 2558


นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทย ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจาก 5 ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ มีค่าดัชนีมวลกายสูงเกินค่ามาตรฐาน มีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้น้อย ขาดการออกกำลังกาย มีการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากปัญหาดังกล่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่สื่อมวลชนสาขาต่างๆ เพื่อให้มีความรู้และเป็นแกนนำในการรณรงค์สื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการเกิดโรคมะเร็ง

สำหรับ หัวข้อการอบรมที่สำคัญ อาทิ ความรู้ความเข้าในเรื่อง 5 ทำ 5 ไม่ห่างไกลมะเร็ง คือ 5 ทำ ได้แก่ ออกกำลังกายเป็นนิจ ทำจิตแจ่มใส กินผักผลไม้ กินอาหารหลากหลาย ตรวจร่างกายเป็นประจำ 5 ไม่ ได้แก่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กส์มั่ว ไม่มัวเมาสุรา ไม่ตากแดดจ้า ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ

ส่วนสัญญาณอันตราย 7 ประการ คือ 1.มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ เช่น ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือปัสสาวะเป็นเลือด 2.กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้องเป็นเวลานาน 3. มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรัง 4. มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่างๆ ของร่างกาย 5.แผลรักษาไม่หาย 6.มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกาย 7. มีก้อนตุ่มที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ทั้งนี้ มะเร็งรักษาได้ เข้าถึงได้ คือ การรักษาตามมาตรฐานทั่วไป ทั้งการให้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง และการผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีการศึกษา ค้นคว้า ที่ยังอยู่ในงานวิจัย เช่นการใช้ความร้อน ความเย็น คลื่นวิทยุ เป็นต้น ทั้งนี้ โรคมะเร็งเป็นโรคใกล้ตัวที่รักษาได้และไม่อันตรายอย่างที่คิด เพียงแค่เข้าใจและรู้จักวิธีการป้องกัน และขจัดความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับมะเร็งให้หมดไป เช่น ความเชื่อที่ว่าโรคมะเร็งเป็นโรคของเคราะห์กรรม เป็นแล้วต้องตาย รักษาไม่ได้ คิดว่าโรคมะเร็งเป็นเรื่องไกลตัว จึงไม่มีความสนใจในการป้องกันและรักษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้สูญเสียโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการรักษาที่มีมาตรฐาน ดังนั้น หากประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจะทำให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งได้

มติชนออนไลน์
ภาพอินเทอร์เน็ต
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่