รับการฉีดวัคซีนคอตีบ ฟรี!


วันที่ 10 มกราคม 2558


นางจันทร์เพ็ญ เรือนคง หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยมีการระบาดของโรคคอตีบ อีกทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเมื่อปี 2557 พบผู้ป่วยเป็นโรคคอตีบ 2 ราย ในจังหวัดชลบุรี 1 ราย และฉะเชิงเทรา 1 ราย ซึ่งโรคคอตีบ เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากการไอ จาม รดกัน หรือการพูดคุยระยะใกล้ชิด รวมถึงการใช้สิ่งของ ภาชนะร่วมกับผู้ที่ป่วย โดยผู้ได้รับเชื้อจะแสดงอาการภายใน 5 วัน โดยจะมีอาการคือ มีไข้ต่ำ คล้ายอาการเป็นหวัด ไอ เสียงก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ต่อมาจะมีแผ่นฝ้าสีขาว อมเทาติดบริเวณทอนซิล ช่องคอ โพรงจมูกและกล่องเสียง ซึ่งในรายที่รุนแรงจะมีอาการตีบตันของทางเดินหายใจ จนหายใจไม่ออกและเสียชีวิตได้

ด้านกระทรวงสาธารณสุข จึงได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคอตีบ โดยได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก ในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 – 50 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ อีกทั้งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศ โดยประชาชน สามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ภาพอินเทอร์เน็ต  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่