ระวัง! ถอด"รีเทนเนอร์"ก่อน เสี่ยงฟันห่าง


วันที่ 29 ตุลาคม 2557


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภายหลังการจัดฟันจนเข้าที่เรียงตัวตามปกติเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะถอดอุปกรณ์การจัดฟันออกและใส่เครื่องมือตัวใหม่คือ เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ รีเทนเนอร์ เนื่องจากกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่ ซึ่งการใส่รีเทนเนอร์จะต้องใส่ตลอดเวลา ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและแปรงฟัน

ซึ่งระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำ แต่ปัญหาที่พบมากคือ ผู้จัดฟันมักไม่ใส่รีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่อง บางรายถอดรีเทนเนอร์เองเพราะคิดว่าฟันเข้าที่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่อีก ทำให้เกิดปัญหาฟันเคลื่อนตัวกลับตำแหน่งเดิม คือฟันห่าง หรืออาจเกิดปัญหาฟันล้มได้ ปัจจุบันพบปัญหานี้มากขึ้นและต้องกลับมาจัดฟันใหม่

ทพ.อรรถพรกล่าวว่า หลักการในการจัดฟันนั้น จะอาศัยแรงดึงจากยางดึงฟันในการเคลื่อนฟันแต่ละซี่ โดยเนื้อเยื่อที่ยึดรากฟันกับกระดูกเบ้าฟันจะเกิดการละลายและสร้างตัวใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป ระหว่างที่ฟันเคลื่อนที่ การจัดฟันจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี การไม่ใส่รีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่องหรือถอดรีเทนเนอร์ก่อนทันตแพทย์กำหนดจนต้องกลับมาจัดฟันใหม่นั้น ก็จะต้องดึงฟันเพื่อจัดฟันให้เข้าที่ใหม่ และเกิดกระบวนการละลายและสร้างใหม่ของเนื้อเยื่ออีกครั้ง

ซึ่งการจัดฟันใหม่ครั้งที่ 2 อาจไม่เกิดผลกระทบต่อฟันมากนัก แต่หากผู้จัดฟันยังไม่มีวินัย ไม่ให้ความร่วมมือในการใส่รีเทนเนอร์จนเกิดปัญหาต้องจัดฟันใหม่รอบ 3-4 ฟันก็จะเกิดปัญหาได้ ทั้งเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ ฯลฯ ตามมาได้

มติชนรายวัน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ภาพออินเทอร์เน็ต
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่