เฝ้าระวังป้องกันโรคเมอร์ส


วันที่ 9 มกราคม 2561


นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ของทุกปีจะมีผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นจำนวนมาก ซึ่งการรวมตัวกันของคนหมู่มากอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อได้ โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส ทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกรายงานข้อมูลโรคเมอร์ส พบว่าตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั่วโลกมีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 2,121 ราย เสียชีวิต 740 ราย จาก 27 ประเทศ ในช่วงที่ผ่านมานี้ มีรายงานพบผู้ป่วยโรคเมอร์สในประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีรายงานพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงจากการที่มีผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ทั้งจากการเดินทางท่องเที่ยว เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ และเดินทางไปแสวงบุญ กรมควบคุมโรค จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคเมอร์สในประเทศไทย โดยที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ โรงพยาบาล และในชุมชน โดยเฉพาะในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในช่องทางเข้า-ออกประเทศ จัดพื้นที่คัดกรองผู้เดินทาง ในกรณีที่พบผู้เดินทางสงสัยป่วย จะแยกผู้เดินทางและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

สำหรับประชาชนที่กลับจากการเดินทางจากประเทศแถบตะวันออกกลาง หากภายใน 14 วัน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญ(อุมเราะห์) ก่อนเดินทางควรเตรียมความพร้อมของร่างกาย และเตรียมหน้ากากอนามัยติดตัวไปด้วยระหว่างอยู่ต่างประเทศ ปฏิบัติตามสุขอนามัย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพร่ และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

ที่มา กรมประชาสัมพันธ์
ภาพ แฟ้มภาพ



  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่