เด็กป่วยมีไข้ ตุ่มน้ำใสหรือเม็ดแดงๆ รีบพบแพทย์ทันที


วันที่ 19 ตุลาคม 2560


กรมควบคุมโรค แนะผู้ปกครองสังเกตอาการของบตุรหลานช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง และเข้าสู่ช่วงปลายฝน ต้นหนาว หลังพบแนวโน้มเด็กเสี่ยงป่วยด้วยสายพันธุ์ EV 71 เพิ่มขึ้น หากพบเด็กมีอาการไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใสหรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้นคล้ายโรคมือ เท้า ปาก ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา และแยกเด็กออกมา พักฟื้นจนกว่าจะหายเป็นปกติ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศของไทยเปลี่ยนแปลงบ่อยและเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะ โรคมือ เท้า ปาก จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 9 ต.ค. 60 พบผู้ป่วยแล้ว 61,674 ราย เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ป่วย 68,667 ราย เสียชีวิต 2 ราย) นอกจากนี้ รายงานจากโรงพยาบาล 25 แห่งที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็กแรกเกิด - 5 ปี ของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ต้นปี2560 ถึงปัจจุบันได้รับตัวอย่างผู้ป่วยทั้งหมด 823 ราย ตรวจพบเชื้อเอนเทอโรไวรัส จำนวน 363 ตัวอย่าง คิดเป็น 44.11% ได้แก่ Enterovirus 71 (EV 71) (33.06%) โดยปกติจะพบเชื้อ EV71 ประมาณ 10-20% จากตัวอย่างเชื้อที่ส่งตรวจ ส่วนสายพันธุ์อื่นที่พบคือ Coxsackie virus A 16 (24.24%) Coxsackie virus A 6 (20.39%) Coxsackie virus A 10 (6.61%) Coxsackie virus A 4 (5.79%) Rhino virus A (3.03%) และ Enterovirus อื่นๆ (6.88%)

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด แต่ชนิดที่รุนแรงมากและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไป คือ EV71 ซึ่งสามารถพบได้ ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ โดยโรคนี้พบได้มากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำ การติดต่อเกิดจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง เชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน โรคนี้อาจมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ให้พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เอง ใน 7-10 วัน แต่หากเด็กมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กกลับมาพบแพทย์ทันที

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ขอแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง หมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับแผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้าก็ได้ บางรายอาจมีเฉพาะไข้ ควรรีบพาไปพบแพทย์และพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ ควรแยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่นๆในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อชะลอการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ที่มา กรมควบคุมโรค
ภาพ แฟ้มภาพ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่