ไข้เลือดออกระบาดทุกพื้นที่


วันที่ 20 กรกฎาคม 2560


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวัน เกิดน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามมา ประกอบกับในช่วงฤดูฝนของทุกปีก็เป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 22,356 ราย เสียชีวิต 31 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15 - 24 ปี (ร้อยละ 27) 10 - 14 ปี (ร้อยละ 20) และ 25 - 34 ปี (ร้อยละ 15) ตามลำดับ ส่วนภาคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคเหนือ

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เสียชีวิตเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48) เป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา (อายุ 4 - 24 ปี) เสียชีวิตถึง 15 ราย จึงขอแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ให้สังเกตอาการป่วยของเด็กอย่างใกล้ชิด และอย่าชะล่าใจ หากมีไข้สูงให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้ ที่เป็นช่วงระบาดของโรคไข้เลือดออก ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วยของบุตรหลานเป็นกรณีพิเศษ

นพ.เจษฎา กล่าวว่า ในช่วงหน้าฝนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1. การป้องกันการถูกยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง กำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์ ไม้ช็อตไฟฟ้า พร้อมกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะที่มีน้ำใสและนิ่ง เช่น ถาดรองขาตู้ ยางรถยนต์เก่า กระถางต้นไม้ เป็นต้น 2. การเฝ้าระวังอาการของโรค เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ผิวหนังเป็นจุดเลือด อาเจียน ปวดท้อง และ 3. การไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วยและมีไข้สูง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค และเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงไข้ลดหากเกิดอาการช็อกจากไข้เลือดออก ต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด หากช้าอาจทำให้เสียชีวิตได้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ที่มา กรมควบคุมโรค
ภาพ แฟ้มภาพ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่