เรื่องของสาวนักสูบ


วันที่ 1 มกราคม 2561


งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย : กรณีศึกษาวัยรุ่นหญิงไทยอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพฯ โดยศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบข้อมูลเรื่องวิถีการใช้ชีวิต ความคิดและความเชื่อของ “สาวนักสูบ”

สูบเพื่อคลายเครียด...ฆ่าเวลา – เป็นเหตุผลสำคัญถึงร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ เพื่อนชวนสูบ หรือสูบตามเพื่อน ร้อยละ 42.6 สูบตามความเคยชิน ร้อยละ 31.8 สูบเพราะต้องการการยอมรับในสังคม ร้อยละ 28.7 สูบเพราะรสชาติของบุหรี่/คุ้นเคยในรสชาติ ร้อยละ 26.2 ที่น่าตกใจก็คือ วัยรุ่นหญิง 1 ใน 5 (ร้อยละ 20) สูบเพราะมีเวลาว่างและไม่รู้จะทำอะไร จึงสูบเพื่อเป็นการฆ่าเวลา

อิทธิพลจากคนในครอบครัว การที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่นั้น ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทยด้วยเช่นกัน โดยพบกลุ่มตัวอย่างที่คนในครอบครัวสูบบุหรี่ จะมีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 14.2 ขณะที่กลุ่มที่ไม่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ มีอัตราการสูบบุหรี่เพียงร้อยละ 4.3 สถานบันเทิง เป็นสถานที่ที่วัยรุ่นหญิงนิยมสูบบุหรี่กันมากที่สุด คือร้อยละ 68.5รองลงมาคือบ้าน ร้อยละ 52 และสวนสาธารณะร้อยละ 17 เป็นสถานที่ที่วัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่เป็นครั้งแรกมากที่สุด ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ โรงเรียน ร้อยละ 24.1 และบ้าน ร้อยละ 11.1 และพบสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงมากที่สุด มาจากการที่สามารถหาซื้อบุหรี่ได้ง่าย ซึ่งผลการสำรวจพบว่าวัยรุ่นหญิงถึงร้อยละ 26.4 ซื้อบุหรี่ในสถานบันเทิง

เมื่อประเมินภาพสะท้อนจากสังคมโดยรวมแล้วพบว่า วัยรุ่นหญิงที่สูบบุหรี่ร้อยละ 43.9 มีความเห็นว่าสังคมไทยส่วนใหญ่ “ค่อนข้างตำหนิ-ตำหนิมาก” ต่อการสูบบุหรี่ของผู้หญิง ขณะที่ร้อยละ 38.4 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 17.7 รู้สึกว่าไม่ค่อยตำหนิ-ไม่ตำหนิ

สุขสาระ มกราคม 2559
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่