แม่วัยใสไทยขึ้นแท่นเบอร์ 1 เอเซีย


วันที่ 20 เมษายน 2558


จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟ เผยวัยรุ่นไทยตั้งท้องในวัยเรียนสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอาคเนย์และมีอัตราส่วนสูงกว่าวัยรุ่นในยุโรป และอเมริกา เฉลี่ยอายุของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน น้อยสุด 12 ปี และไม่เกิน 19 ปี

ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบน, เหินห่างศาสนา, มีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย, การทะเลาะวิวาท, ติดยาเสพติด, การเสพสื่อลามกอนาจาร, ติดเกม ฯลฯ ซึ่งปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่มีแนวโน้มรุนแรงและหนักหน่วงจนน่าตกใจ ปัจจัยหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของสื่อที่ไม่เหมาะสมแต่ละประเภท จนทำให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อ มีการเลียนแบบพฤติกรรมและนำไปสู่ปัญหาดังกล่าว

ตาราง แสดงจำนวนมารดาที่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ปี พ.ศ.

จำนวนคน

ร้อยละ

2541

112,627

13.6

2543

92,680

11.79

2545

92,489

11.89

2547

105,165

12.78

2549

104,576

13.02

2551

95,747

12.01จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย มีอัตราการตั้งครรภ์ในแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในปี พ.ศ.2541-2551 เฉลี่ยแล้วสูงถึงร้อยละ 12.5 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังพบปัญหาอัตราทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 2,500 กรัม สูงถึง 8.7% ซึ่งสูงกว่าอัตรามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 7%

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน ต้องเริ่มจากตัวเด็กเองที่ต้องพยายามขัดเกลาตัวเองให้มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมตามช่วงวัย รู้จักการยับยั้งชั่งใจและมีสติในการดำเนินชีวิต พ่อแม่บุคคลในครอบครัว หรือสังคมแวดล้อมต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบ่มเพาะวุฒิภาวะให้แก่เด็กและเยาวชน ในส่วนของภาครัฐ ต้องมีความจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสื่อลามกหรือสื่อที่ล่อแหลมต่างๆ รวมถึงสถานที่ล่อแหลมทางเพศ หรือสิ่งยั่วยุพฤติกรรมทางเพศ สิ่งเหล่านี้รัฐบาลต้องปราบปรามจับกุมและลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่งขยายหรือเปิดพื้นที่สื่อดีให้กว้างขวางและแพร่หลายในสังคมไทย อีกทั้งเร่งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัญหาเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทย ต่อไป

สุขสาระ-ตุลาคม 2553
ภาพอินเทอร์เน็ต
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่