ก๊าซจากเศษอาหาร


วันที่ 21 มีนาคม 2558


“ขยะเศษอาหาร” โดยส่วนใหญ่มาจากส่วนที่เหลือทิ้งจากการรับประทานอาหาร ประกอบไปด้วย เนื้อสัตว์ ข้าว ผลไม้ และผัก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอินทรียวัตถุที่สามารถย่อยสลายเน่าเปื่อยได้ง่าย มีความชื้นสูง และ หากทิ้งไว้นานจะส่งกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) นั้นเป็นก๊าซที่ได้จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนโดยจุลินทรีย์ ซึ่งผลพลอยได้จากการย่อยสลายนี้มันจะผลิตก๊าซขึ้นมา ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ก๊าซมีเทน ก๊าซนี้มีคุณสมบัติติดไฟได้

การทำก๊าซชีวภาพจากทฤษฎีจะเห็นว่าเพียงแค่เรานำมูลสัตว์มาเก็บไว้ในที่เก็บอะไรก็ได้ปิดให้สนิทไม่ให้มีอากาศเข้า จุลินทรีย์ก็จะผลิตก๊าซขึ้นมา ซึ่งที่เก็บก็จะเป็นวัสดุประเภท ถังพลาสติก ถังปูนส้วม โอ่งปูน ถังเหล็ก หรือ ถังสแตนเลส ส่วนมากนิยมใช้ถังพลาสติก กับ ปูน เพราะราคาถูก และไม่เป็นสนิม

วิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารนี้ ภายหลังจากเตรียมถังเรียบร้อยแล้วก็นำมูลวัว (ปุ๋ยคอก) จำนวน 18 ลิตร ผสมกับน้ำสัดส่วนเท่า ๆ กัน ใส่ในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร โดยถังนี้จะเจาะท่อด้านล่างเพื่อระบายกากอาหาร และเจาะท่อด้านบนเพื่อระบายน้ำหมัก รวมทั้งมีท่อต่อไปยังถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ที่ใช้ในการเก็บก๊าซชีวภาพ

หลังจากที่หมักมูลวัว 1 สัปดาห์ก็ใส่เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคลงไปในถังวันละไม่เกิน 2 ลิตร เพื่อให้จุลินทรีย์ในถังทำการย่อยสลายเศษอาหารเหล่านี้ จนเกิดก๊าซระบายตามท่อไปสู่ถังเก็บก๊าซ ที่มีท่อต่อไปยังเตาหุงต้ม เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โดยก๊าซชีวภาพจะเริ่มเกิดอย่างคงที่หลังจากเริ่มใส่เศษอาหาร 2 สัปดาห์

การเติมเศษอาหารทุกครั้ง ต้องมีการเติมน้ำด้วย ท่อระบายน้ำควรใส่วาล์วปิดเปิดเพื่อป้องกันก๊าซออกในระยะแรก เมื่อระดับน้ำอยู่ระดับเดียวกันกับท่อระบายน้ำต้องมีการระบายน้ำออก และทุก 3 เดือนให้มีการระบายกากออกบ้าง กากที่ระบายออกมานี้เราสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้

ควรติดตั้งถังหมักก๊าซไว้ในที่มีแดด และไม่ควรห่างจากครัวเกิน 10 เมตร

สุขสาระ
พฤศจิกายน 2557
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่