มุสลิมกับการสูบบุหรี่ ตอนที่ 4 (จบ)


วันที่ 14 มกราคม 2558


จะว่าไปตัวอย่างของเพื่อนผมที่เลิกบุหรี่ได้เองย่อมเป็นฮิดาญะฮฺจากองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮาฯ)ให้เกิดความตั้งใจอย่างกะทันหันที่จะเลิกบุหรี่ การที่จะพยายามอธิบายชี้แนะแก่คนติดบุหรี่ถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพเพื่อให้เขาเลิกบุหรี่มักไม่ค่อยได้ผล ไม่ใช่เพราะเขาไม่เชื่อหรือไม่รู้ แต่เป็นเพราะยังไม่อยากเลิกเอง (เนื่องจากเสพติดเข้าไปแล้ว) การแนะนำเรื่องภัยของบุหรี่จะได้ผลดีกว่าในคนที่ยังไม่ติดบุหรี่

การที่จะช่วยให้พี่น้องมุสลิมที่ติดบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จมีอยู่ 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ
1. ปลูกฝังความคิดความศรัทธาให้ยอมรับว่าการสูบบุหรี่ฮาราม
2. ผู้ติดบุหรี่ต้องขอพรต่อองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮาฯ) ให้พระองค์โปรดประทานความตั้งใจจริง และความเข้มแข็งในการเลิกสูบบุหรี่
3. กำหนดวันที่จะทำการเลิกบุหรี่ แล้วเลิกโดยฉับพลันทันที เดือนรอมาดอนถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งโอกาสหนึ่ง

ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใดที่เลิกบุหรี่อย่างฉับพลัน(หักดิบ) แล้วเกิดผลร้ายต่อสุขภาพเลย จะมีก็เพียงความรู้สึกหงุดหงิดในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเท่านั้น ถ้าผ่านระยะนี้ไปได้ก็จะสบาย แต่อาจยังมีความอยากหลงเหลืออยู่บ้าง ถ้าอดใจต่อไปอีกก็จะสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด ลองคุยกับคนที่เลิกบุหรี่สำเร็จว่าสุขภาพก่อนเลิกกับหลังเลิกบุหรี่ต่างกันอย่างไร คนหนุ่มอาจจะบอกว่าสามารถเล่นกีฬาได้ตลอดเกมโดยไม่เหนื่อยเหมือนก่อน คนสูงอายุอาจบอกว่าสามารถเดินได้ไกลขึ้นกว่าเดิม

หน้าที่ของพี่น้องมุสลิมในการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ต้องทำไปสองด้านพร้อมๆกันคือ ก) ป้องกันมิให้เยาวชนริเริ่มการสูบบุหรี่โดยการให้ความรู้ความใจอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ และไม่แสดงตัวอย่างไม่ดีให้ลูกหลานเห็น ข) ช่วยเหลือแนะนำให้ผู้ที่ติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่

รัฐบาลไทยได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยการออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาและการจำหน่ายบุหรี่ การขึ้นภาษีบุหรี่ และการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ วิธีการเหล่านี้ ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องอาศัยเวลาจึงจะเห็นผล ในประเทศไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2534 นอกจากกฎหมายที่ออกมาเพื่อลดการสูบบุหรี่แล้ว กฎหมายที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งคือ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาเพราะมีหลักฐานแน่ชัดว่า ผู้ไม่สูบบุหรี่หากหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปก็มีโอกาสเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากพิษภัยจองบุหรี่ เช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่ กฎหมายนี้จึงห้ามการสูบ บุหรี่ในที่สาธารณต่างๆที่มีคนอยู่ร่วมกันหลายๆคน ซึ่งรวมถึงศาสนสถานด้วย การสูบบุหรี่ในศาสนสถาน (รวมถึงมัสยิด) จึงถือว่าผิดกฎหมาย

โดยความเป็นจริง คำสอนของศาสนาอิสลามมีกำหนดข้อห้ามสิ่งที่เป็นภัยต่อสุขภาพ และที่เกี่ยวกับจริยธรรมกว้างขวางกว่าข้อกำหนดในกฎหมายมากมาย มีหลายอย่างที่กระทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดหลักการของศาสนาอิสลาม เช่นการดื่มสุรา การบริโภคสัตว์ตายโดยไม่ผ่านการเชือด แต่เมื่อมาถึงเรื่องการสูบบุหรี่ หลายมัสยิดกลับยังปล่อยให้ผู้มาร่วมละหมาดสูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิดอย่างเปิดเผย ทำให้ดูเหมือนกับว่าคำสอนของศาสนาอิสลามล้าหลังกว่ากฎหมาย ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันรณรงค์เพื่อ “มัสยิดปลอดบุหรี่”

ความจริง อิสลามในประเทศไทยมีโครงสร้างองค์กรที่ดีมาก เรามีสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นศูนย์กลางที่ปรึกษาแนะนำกิจกรรมของศาสนาอิสลามทั่วประเทศ มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในหลายจังหวัด และมีคณะกรรมการมัสยิดในทุกชุมชนมุสลิมที่มีการก่อตั้งมัสยิดอย่างเป็นทางการ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากองค์กรเหล่านี้อย่างเพียงพอ ผมเชื่อว่าถ้าสำนักจุฬาราชมนตรีมีฟัตวาว่าการสูบบุหรี่ฮาราม และผ่านฟัตวานี้ไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการมัสยิดตามลำดับ การรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ในกลุ่มมุสลิมจะได้ผลเป็นอย่างดี และถ้าจะให้เห็นผลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น กรรมการทุกระดับที่สูบบุหรี่ต้องเลิกบุหรี่ก่อนเป็นตัวอย่าง

มีหลักฐาน ให้เห็น ที่เด่นชัด ในบัญญัติ อิสลาม ห้ามบุหรี่

ไม่ต้องตี ความไป ให้มากมี ควรช่วยชี้ ทางถูก ลูกหลานเรา

เสพบุหรี่ มีภัย ต่อชีวิต คนเสพติด คิดให้ดี ที่สูญเปล่า

จงตักเตือน คนสนิท ใกล้ชิดเรา
อย่ามัวเมา ลิ้มลอง ของฮาราม
เลิกสูบเถิด พ่อแม่ เห็นแก่ลูก ความพันผูก แค่ไหน ไม่ต้องถาม

จงปลูกฝัง แต่ตัวอย่าง ที่ดีงาม ลูกจะตาม พ่อแม่ อย่างแน่นอน


ขอองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮาฯ) ทรงโปรดประทานฮิดายะฮฺแก่ผู้ติดบุหรี่ทั้งมวล ให้เกิดความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่ และประสบผลสำเร็จในการเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดด้วย และขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองเยาวชนมุสลิมให้ห่างไกลจากการลิ้มลองบุหรี่และการติดบุหรี่ด้วย...อามีน

โดย - นพ.สวัสด์ รามบุตร อดีตที่ปรึกษาอาวุโส ประจำสำนักงานองค์การอนามัยโลก
สุขสาระ เมษายน 2553

อ่านตอนที่ 1
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่