เด็กไทยติดเหล้า


วันที่ 16 ธันวาคม 2557


หลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มการดื่มสุราของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต หลายต่อหลายครั้งที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวเกี่ยวกับปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม และโศกนาฏกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการขาดสติสัมปชัญญะของผู้ดื่ม ที่เห็นได้ชัดเจนคือปัญหาอุบัติเหตุจราจร ซึ่งพบว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 60 มาจากเมาสุรา ในแต่ละปี แนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการดื่มสุรา

จากการสำรวจการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในปี 2550 พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมี 51.2 ล้านคน เป็นผู้ที่ดื่มสุราถึง 14.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29.3 กลุ่มวัยทำงานมีการดื่มมากที่สุด ร้อยละ 34.4 รองลงมาร้อยละ 21.9 เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต และที่น่าตกใจคือหญิงไทยมีแนวโน้มการดื่มมากขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงอายุตั้งแต่ 15 – 29 ปี ในกรุงเทพฯ และภาคเหนือ เป็นกลุ่มที่มีอัตราการดื่มอย่างหนักสูงกว่าภาคอื่นๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และความรุนแรงทางสังคม

จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคสุรา, เบียร์ และสารเสพติดของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายและถูกควบคุมตัวให้มาฝึกอบรมในสถานพินิจฯ จำนวน 121 ราย อายุระหว่าง 9 -23 ปี เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2547 จนถึงพฤษภาคม 2548 พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด มีพฤติกรรมสูบบุหรี่มากถึงร้อยละ 95.9 ดื่มเหล้าสูงถึง 85.1 และเสพยาบ้า ร้อยละ 69.4

เหตุผลหลักที่เยาวชนดื่มเหล้า, สูบบุหรี่ และเสพสารเสพติด คืออยากลองและเพื่อนชักชวน ตั้งแต่ร้อยละ 75 – 92.6 ที่สำคัญพบว่า การดื่มสุราของเยาวชนมีผลกระตุ้นให้พวกเขากระทำผิด ทั้งการข่มขืน, โทรมหญิง, ทำร้ายร่างกาย และก่อคดีฆาตกรรม ซึ่งเด็กที่ต้องโทษร้อยละ 38 ดื่มสุราก่อนจะทำผิดไม่เกิน 5 ชั่วโมง โดยเฉพาะขณะที่ทำผิดยังอยู่ในสภาพมึนเมา และแม้เด็กจะไม่ดื่มเหล้าก่อนก่อเหตุ แต่เหล้าก็เป็นสิ่งจูงใจให้ลักทรัพย์ จี้ ปล้น เพราะต้องการหาเงินไปซื้อรวมถึงไปเที่ยวสถานบันเทิงจะได้ดื่มเหล้า นอกจากนี้ เมื่อสอบถามเด็ก พบว่ากิจกรรมที่พวกเขากระทำร่วมกับเพื่อน คือการดื่มเหล้า, สูบบุหรี่ ซึ่งสิ่งที่เด็กทำเป็นผลโดยตรงมาจากคนในครอบครัว เพราะจากการสำรวจ เด็กร้อยละ 80 มาจากครอบครัวที่มีคนสูบบุหรี่, ดื่มเหล้า และคนในครอบครัวร้อยละ 47.5 จะหาความบันเทิงจากการดื่มเหล้า เด็กบางคนเห็นพ่อแม่ดื่มเหล้าทุกเย็น ซึ่งมีเด็กเพียงร้อยละ 31.4 เท่านั้น ที่เห็นว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซ้ำร้ายเด็กยังเห็นว่าการใช้สารเสพติดทั้งเหล้า, บุหรี่ มีประโยชน์ทำให้ขยัน, คลายเครียด, ลืมทุกข์, เพลิดเพลิน สูงถึงร้อยละ 59.2

ปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หลายฝ่ายต่างก็พยายามร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหานี้ มีการเสนอแนวทางหลายแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น การเก็บภาษีสุรา การห้ามจำหน่ายสุราให้แก่เยาวชน การห้ามโฆษณาสุราทางวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ข้อเสนอเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้ถูกนำไปใช้จริง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดไว้ ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งต้องทำทั้งด้านการรณรงค์และให้การศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป และผู้ดื่มก็ต้องมีจิตสำนึกโดยต้องดื่มให้น้อยลง หรือดื่มแล้วไม่ไปมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งชุมชนก็ต้องร่วมมือกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดละเลิกการดื่มด้วย

อาอีชะห์ -เรียบเรียง
สุขสาระ ตุลาคม 2552
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่