หน้าแรก > มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. > โครงการ > แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

วันที่ 17 มีนาคม 2557


โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ดำเนินมาตั้งแต่ปลายปี 46 จนถึงปัจจุบัน

นโยบายหลักของ แผนงานฯ คือ การทำงานโดยใช้หลักศาสนาอิสลามเพื่อให้มุสลิมสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น โดยเน้นเรื่องสุขภาวะเป็นหลัก ครอบคลุม สุขภาวะกาย สุขภาวะใจ สุขภาวะปัญญาและสุขภาพสังคม

สุขภาพกาย คือ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตความเป็นอยู่พอเพียง สุขภาพใจ คือ มีจิตใจสบายเป็นสุข ไม่เครียด สุขภาวะปัญญา คือมีความรู้ ความเข้าใจ รอบรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สุขภาพสังคม คือ ต้องอยู่ในสังคมที่ดี เมื่อสังคมดีคนในสังคมก็จะดีตามไปด้วย

ปัญหาบุหรี่ สังคมมุสลิมต้องการมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องผลักดันบุหรี่ออกจากสังคมมุสลิม แต่ในเรื่องของสุราก็ต้องกันไม่ให้เข้ามาในสังคม แม้จะมีข้อมูลชัดเจนว่าพื้นที่ไหนมีมุสลิมอยู่มากปัญหาเมาไม่ขับแทบไม่มี ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยสาเหตุจากการดื่มสุราแทบไม่มี เพราะว่ามุสลิมจะไม่ดื่มเหล้า มุสลิมบางคนเข้าใจว่าบุหรี่เป็นมักรอฮฺ (สิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ) ทั้งที่มีคำฟัตวา (วินิจฉัย) ของนักวิชาการศาสนาเกือบทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย บอกว่าบุหรี่นั้นฮารอม (เป็นสิ่งต้องห้าม)

แผนงานฯ จึงต้องเน้นประเด็นบุหรี่ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากมีการยอมรับบุหรี่ และสูบกันมานาน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา

ในตอนนี้ถ้าเดินไปตามมัสยิดต่างๆ จะพบว่ามัสยิดจำนวนมากติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ เชื่อว่าเป็นผลจากการทำงานของ แผนงานฯ ที่สร้างกระแสในเรื่องนี้มาตลอด
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่