ประกาศกองทุนการศึกษา สสม.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561


ประกาศกองทุนการศึกษา สสม.

ตามประกาศมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เรื่อง มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 22 ทุน นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก อนุกรรมการกองทนฯ เห็นควรเพิ่มทุนอีก 5 ทุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27 ทุน และได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด สถานศึกษา
1 น.ส. ฮาซือนะ แวหะยี ปัตตานี ดารุลอูลูมวิทยา
2 น.ส. ศศิกานต์ มะยัง กรุงเทพ ฯ ศรีพฤฒา
3 น.ส. มิมมี้หย๊ะ บิลหมาน สงขลา บำรุงศาสน์
4 น.ส. สาฟีกา เปาะจิ ปัตตานี ดารุลอูลูมวิทยา
5 น.ส. สุมัยยะห์ แวหะยี ยะลา ธรรมวิทยามูลนิธิ
6 น.ส.นาอีละห์ บากา ปัตตานี สามารถดีวิทยา
7 นายมูฮัมหมัด แวเต๊ะ ยะลา ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
8 นายมิฟฎอล เชื้อผู้ดี นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
9 น.ส. ปรีดียาธร รื่นพิทักษ์ พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคอิฟนูเอาฟ
10 นายมูฮัมหมัดอับดุลการีม อีแต ปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
11 นายมูฮำมัดซากี เจะ ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
12 นายสุไลมาน เจะแฮ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
13 น.ส.ซูไฮนี หลียะลา ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
14 น.ส.นินูรอัสมาร์ สะมะแอ ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
15 นายนิฮากีม นิรง ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
16 น.ส. วิรยา มัสอูดี กรุงเทพ ฯ พระจอมเกล้าธนบุรี
17 น.ส. อัฟนาน อับดุลเล๊าะ นราธิวาส ม. ฟาฏอนี
18 น.ส. ณัฐฌา วงศ์อนันต์ สุราษฎร์ ฯ ม. เกษตรศาตร์ กำแพงแสน
19 นายอาตีกี สนิหวี สงขลา ม. นราธิวาส ฯ
20 น.ส. บุษริน ง๊ะสมัน สตูล ม. เชียงใหม่
21 น.ส.สุพรรษา แซ่พ่าน เชียงราย ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
22 น.ส.ซอบารียะห์ สาและ ยะลา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
23 นายมูฮัมมัดบูลยามี อูเซ็ง นราธิวาส ม.นราธิวาสราชนครินทร์
24 น.ส.เจ๊ะนัจญวา แซะอาหลี สตูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
25 น.ส.นภิสา มาศโอสถ สงขลา ม.ราชภัฏสงขลา
26 น.ส. อาลีนา ศาสนโสภา สมุทรปราการ ม. ศิลปากร เพชรบุรี
27 นายกอบู๊ส ธีร์จุฑาธรรม นนทบุรี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับนักเรียนทุน
1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให้ปีละ 2 ครั้ง (ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง) ผ่านสำนักงานโครงการฯ แต่ละภาค
2. นักเรียนทุน ต้องส่งสำเนาผลการศึกษา ที่มีตราประทับของสถานศึกษารับรอง ให้แก่มูลนิธิฯ ในทุกภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนในโครงการฯอย่างต่อเนื่อง (สำเนาผลการศึกษาให้ส่งมาที่ : ศูนย์เรียนรู้ สสม.มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เลขที่ 99 ถนนร่มเกล้า ซอย 6 แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510) **มูลนิธิฯอาจระงับทุนการศึกษาในภาคเรียนนั้น หากไม่ได้รับสำเนาผลการศึกษา**
3. นักเรียนทุน ต้องรักษาความประพฤติให้ดี รวมทั้งไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทั้งหลาย
4. ผลการศึกษาของนักเรียนทุน ไม่ควรต่ำกว่าผลการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ทุน หรือ ไม่ต่ำกว่า 2.5
5. นักเรียนทุน ควรเข้าร่วมหรือช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษา มัสยิด หรือองค์กรสาธารณกุศล-สาธารณประโยชน์ ตามสมควร โดยมีหนังสือรับรอง ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ทุนในปีต่อไป
6. นักเรียนทุนควรเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นครั้งคราวตามสมควร ตามที่ได้รับแจ้งจากมูลนิธิฯ
7. ในขณะที่ได้รับทุนนี้นักเรียนทุน ต้องไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจนของรัฐบาล หรือ ทุนเงินยืมเพื่อ การศึกษาสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ เท่านั้น
8. นักเรียนทุนต้องแจ้งให้มูลนิธิฯทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสามารถติดต่อได้ในยามจำเป็น
9. นักเรียนทุนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ และประสงค์จะขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ต้องส่งใบสมัครขอรับทุนมาใหม่เพื่อให้อนุกรรมการทุนฯพิจารณา

เหตุระงับสิทธิของนักเรียนทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน
1. ตาย หรือ พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษา
2. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
3. ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
4. สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา
5. กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอนุกรรมการกองทุนฯ

หมายเหตุ นักเรียนทุนปีการศึกษา 2561 ตามประกาศนี้ ให้รอหนังสือแจ้งจากมูลนิธิฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ




  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่