ร้านชำ ร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

วันที่ 21 กันยายน 2561


โครงการ "ร้านชำ ร้านน้ำชาไร้ยาสูบ" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องการแก้ปัญหาการบริโภคบุหรี่ โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางการขับคลื่อน เนื่องจากในชนบท บุหรี่หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ โดยเฉพาะร้านขายของชำ ร้านน้ำชาที่มีการจำหน่ายใบจาก (บุหรี่มวนเอง) และเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในหมู่บ้าน ถึงแม้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ยังไม่มีการบังคับใช้หรือกวดขันมากนัก

การจำกัด การเข้าถึงบุหรี่ โดยการกำหนดไม่ให้มีการขายบุหรี่ ในพื้นที่เสี่ยง หรือเขตสาธารณะ จะช่วยลดอัตตรากรสูบบุหรี่ลงได้ โครงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนนอกระบบ ให้มีความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ ยกระดับสู่การเป็นนักรณรงค์ และนักประสานงานในพื้นที่ เนื่องจากเยาวชนนอกระบบ จะรู้สภาพ พื้นที่ ปัญหาและบริบทในชุมชกลุ่มคนอื่น และเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงตัวตนของปัญหาได้ดีเพราะคลุกคลีอยู่ในชุมชน

การสร้างสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ขึ้นในแต่ละพื้นที่ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากเยาวชนนอกระบบ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนตลอดจนชาวบ้านช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์บุหรี่ในชุมชน โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 4 กระบวนการใหญ่ๆ คือ

1.การสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การออกแบบกิจกรรม การใช้สื่อต่างๆ

2.ให้ความรู้เทคนิคและวิธีการการเชิญชวน การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนที่ตั้งขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนนอกระบบ

3.การกำหนดพื้นที่สุขภาวะรอบๆ มัสยิด 50 เมตร โดยมติของชุมชน เป็นพื้นที่ที่มีการขอความร่วมมือไม่ให้มมีการสูบบุหรี่ รวมไปถึงการรณรงค์ร้านค้าในชุมชนให้เลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด รวมถึงเชิญชวนให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ครูสอนศาสนาและชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด

4.การสร้างมาตรการชุมชนหรือการออกกฎบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน


เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่นี้ ทำให้หน้าที่ในการสานพลังภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามาช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ที่มีหมุดหมายจัดทำพื้นที่สุขภาวะรอบๆ มัสยิดให้เกิดเป็นกระแสสังคม ศาสนสถานควรปลอดบุหรี่ 100% เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชน


โดย สสม.เริ่มนำร่องโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 10 มัสยิด เพื่อผลักดันให้เป็นมัสยิดต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับมัสยิดอื่นๆต่อไป


ทั้งนี้หากมัสยิดหรือชุมชนใด สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง อาคารมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
หรือติดต่อนายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ โทร : 083 - 3987217
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่