หน้าแรก > มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. > กองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
กองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560


เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เกิดอุทกภัยร้ายแรงขึ้นที่ประเทศปากีสถาน ในปลายปี 2553 สสม.ได้มีส่วนในการประสานความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปากีสถานที่ประสบภัย

ต่อมาเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่สร้างความเสียหายอย่างมาก รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดย สสม. และเครือข่าย พันธมิตร ได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือในการสนับสนุน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้วยความตระหนักในภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดเดาได้ ซึ่งผู้ประสบภัยต่างต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และทันท่วงที ดังนั้น สสม. จึงได้จัดตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน หรือ " Emergency Relief Fund" ขึ้น เพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเตรียมไว้สำหรับให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ท่านสามารถร่วมบริจาคเข้ากองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บริจาคด้วยเงินสด ณ สำนักงานมูลนิธิกรุงเทพฯ
2. บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ระบุ ธนาคาร.....สาขา....เลขที่เช็ค.....ลงวันที่.....
3. ฝาก / โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ดังนี้
“สสม. ช่วยผู้ประสบภัย" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีเลขที่ 402-741916-1

โดยส่งสำเนาใบโอนของท่านมายัง กองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เลขที่ 1 หมู่ 13 แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510
เมื่อ สสม. ได้รับหลักฐานการบริจาคจากท่านแล้ว * ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินบริจาค และจดหมายขอบคุณจากมูลนิธิฯ  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่