ทุนการศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2557


ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการที่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จะสามารถบรรลุพันธกิจตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โปรดร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ สสม. ในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนยากจน ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) เพื่อช่วยส่งเสริมให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

เงินบริจาคของท่าน"อาจสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กยากจนคนหนึ่งได้ตลอดไป"และยังสามารถช่วยพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่มีข้อจำกัดของความยากจน

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. บริจาคด้วยเงินสด ณ สำนักงานมูลนิธิกรุงเทพฯ
2. บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ระบุ ธนาคาร.....สาขา....เลขที่เช็ค.....ลงวันที่.....
3. ฝาก / โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ดังนี้
3.1 ธนาคารอิสลาม สาขารามคำแหง 87 บัญชีเลขที่ 109-1-03034-0
3.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีเลขที่ 403-687420-1

โดยส่งสำเนาใบโอนเงินของท่านมายัง กองทุนการศึกษา มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เลขที่ 1 หมู่ 13 แขวง/เขตมีนบุรี กทม.10510

ทุกครั้งที่ สสม. ได้รับหลักฐานการบริจาคจากท่านแล้ว
1. ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินบริจาค และจดหมายขอบคุณจากมูลนิธิฯ
2. ข้อมูล การนำเงินบริจาคของท่านส่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนในเวลาต่อมา

การโอนเงินทุนการศึกษา สสม. จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเทอมที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเทอมที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม-มกราคม ของทุกปี หลังจากที่โรงเรียนได้ยืนยันการเข้าเรียนจริงของนักเรียนทุนในแต่ละภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในช่วงระหว่างนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียนทุน (เช่นนักเรียนย้ายโรงเรียน ย้ายตามผู้ปกครอง หรือเลิกเรียน เป็นต้น) สสม. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนคนใหม่ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับทุนแทนต่อไป

อนึ่ง มูลนิธิได้จัดกำหนดทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องไว้ 3 ระดับดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 8,000 บาท/คน
2. ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 10,000 บาท/คน
3. ทุนการศึกษาอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ทุนละ 12,000 บาท/คน


  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่