รู้จักมูลนิธิ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. เกิดจากการร่วมตัวกันของคณะทำงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ด้วยเจตนาที่จะให้การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมมุสลิมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

หลังการทำงานกว่า 5 ปี ประมาณปลายปี 2551 คณะทำงานจึงได้รวบรวมเงินทุนเพื่อจดทะเบียนมูลนิธิขึ้น และได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ในนาม “มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย”

ต่อมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ คณะกรรมการมูลนิธิ และคณะผู้ก่อตั้งจึงมีความเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)”และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554

วัตถุประสงค์
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ดำเนินการโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด (Non-Profit Organization) แต่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของสุขภาวะและการพัฒนา เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาวะจากสังคมมุสลิมไทย เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมมุสลิมและสังคมไทยทั่วไป

พันธะกิจ
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย มีเป้าหมายที่จะร่วมพัฒนาสังคมมุสลิมไทยให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางกายและใจ ให้พี่น้องมุสลิมไทยได้มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนมุสลิมสามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่สังคมไทย และนอกจากนี้ยังมุ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มุสลิมไทยมีความรู้รอบด้าน มีศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้การทำงานทั้งหมดของมูลนิธิฯ ใช้หลักการของอิสลามเป็นทางนำ


คณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
1. รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
2. รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี
3. ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ
4. นายสุรินทร์ เหมนุกูล
5. นายฮาซัน หะยีมะเย็ง
6. น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์
7. นายธวัช วงศ์อนันต์
8. นายวีระ มินสาคร
9. นายเอนก พงษ์วิจารณ์
10.นายธงชัย กันพันธ์
11.นายอัดมัดคาน บุญพันธ์
12.นายอาณัติ ศานติศาสน์
13.นายเอนก ขันศรีทรง
14.นายชุมพล ศรีสมบัติ
15.นางสาวอุสนีย์ บุญมาเลิศ
16.นางสาวกัลยาณา วาจิ
17.นางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า
18.นางสาวพยานรัก ฟูชื่น
19.นางสาวอาซีซะห์ อับดุลเลาะ
20.นางสาวปาซียะห์ แวกือจิ
21.นายดลหมาน พันหวัง
22.นางผกามาศ ยอดดนตรี
23.นางสาวแวนีดา แวดาโอะ
24.นายปฏิญญา ประพฤติชอบ
25.นางสาวฮาลีเมาะ ยูโกะ
26.นางสาวสุปรีดา อับดุลเลาะ
27.นายเชษฐา มะมัย
28.นายซัยฟุตดีน เหร็มอ่ะ


คณะกรรมการมูลนิธิชุดแรก
1. รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานกรรมการ
2. นายเอนก ขันศรีทรง รองประธานกรรมการ
3. นายวีระ มินสาคร กรรมการและเหรัญญิก
4. นายเอนก พงษ์วิจารณ์ กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ -
ต่อมา นายอเนก ขันศรีทรง ลาออกเนื่องจากติดภารกิจ นายสุรินทร์ เหมนุกูลจึงเข้ารับตำแหน่งแทน
อนึ่ง คณะกรรมการมูลนิธิฯอยู่ในวาระได้คราวละ 5 ปี
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่