ปอเนาะสร้างสุข

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561


กิจกรรมอบรมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ จัดเป็นกิจกรรมย่อยของกิจกรรมปลอดบุหรี่เราทำได้ ภายใต้โครงการปอเนาะสร้างสุข เป็นการคัดเลือกอาสาสมัครจากตัวแทนนักเรียนปอเนาะแต่ละแห่งละ 5 คน เข้าอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเลิกบุหรี่เป็นวิทยากรให้ความรู้ 2 ท่านด้วยกัน คือ นายสะมะแอ โดยิ อดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด ให้ความรู้เรื่อง “ความเป็นมาและพิษภัยบุหรี่และควันบุหรี่มือ 2 ” และนางสาวฟารีดา ดาโอะ พยาลชำนาญการ โรงพยาบาลมายอ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการชักชวนและกระบวนการติดตามให้เลิกบุหรี่อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อให้นำความรู้กลับไปเป็นอาสาชักชวนคนในปอเนาะหรือที่บ้านให้ลด ละ เลิกบุหรี่ อย่างเป็นระบบ ทางโครงการได้มีการมอบหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านกลับไปชักชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวให้ ลด ละ บุหรี่ มาคนละ 1 คน โดยมีการบันทึกความเคลื่อนไหวผ่านทางสมุดบันทึกประวัติผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยทางโครงการจะติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้งในกิจกรรมครั้งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส ทั้งนี้ได้รับคำสัญญาจากอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ทุกท่านว่าจะกลับไปดำเนินการให้ดีที่สุดที่ที่สามารถดำเนินการได้
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่