สสม.มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 7 กันยายน 2561


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบทุนการศึกษาของภาคเรียน 1/2561 ให้กับน้องๆ นักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ซึ่งจากการพูดคุยกับน้องๆ ส่วนใหญ่ผลการเรียนอยู่ในขั้นดีมากหลายคน น้องๆ มีความมุ่งมั่น
และตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี บางคนจะติดต่อกับพี่ๆ ตลอดอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยงานพี่ๆ ซึ่งถือได้ว่าน้องๆ เหล่านี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จบออกมาแล้ว
จะมีโอกาสได้มาทำงานและช่วยเหลือสังคมในอนาคตข้างหน้าได้  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่