โครงการความไม่แตกฉานทางสุขภาพเริ่มแล้ว

วันที่ 7 กันยายน 2561


โครงการความไม่แตกฉานทางสุขภาพ (ป่วยเพราะไม่รู้)
นายชุมพล ศรีสมบัติ ปรึกษา หารือ การขับเคลื่อนโครงการ บทเรียนความไม่แตกฉานทางสุขภาพ มี น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ความไม่แตกฉานทางสุขภาพ(ป่วยเพราะไม่รู้) เป็นโครงการที่ต้องเข้าไปสืบค้น ในชุมชนมุสลิม ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อดูพฤติกรรมเสี่ยงในการดำเนินชีวิต อาหารการกิน สุขภาพจิต รวบรวมถอดบทเรียน เพื่อให้ออกมาเป็นคู่มือสำหรับครอบครัวมุสลิม ในการป่วยเพราะไม่รู้ ให้รู้เท่าทันการป่วยเพื่อหาทางป้องกันต่อไป  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่