รายงานความก้าวหน้า "บ้านทอนตรน"

วันที่ 29 มิถุนายน 2561


สสม.เปิดโครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะ บ้านทอนตรน ในปี 2559 ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวทอนตรน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิหม่ามหร้อเผน แจ้งศรี และผู้ใหญ่หรูน เส็นบัตร แกนนำชุมชน ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการจัดการด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม และสังคม ชุมชนเกิดการพัฒนาหลายด้านด้วยกันและ ขณะที่ สสม.มองเห็นศักยภาพและความพร้อมของชาวทอนตรน ที่สามารถสร้างรายได้และแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทอนตรนขึ้นในปี 2560 โดยจัดให้มีการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับกิจกรรมเดิมของโครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะ ทำให้ชุมชนบ้านทอนตรน เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งในจังหวัดพัทลุง

ในการจัดงานเปิดประตูสู่บ้านทอนตรน โดยคณะทำงานที่ประกอบไปด้วย สสม.และแกนนำชุมชน ได้นำเสนอบทบาทของชุมชนและผลงานที่ดำเนินการมาทั้งหมด 2 ปี ในงานได้เชิญ นางสาวดวงพร บุญครบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนัก

ความสำเร็จของชุมชนที่เกิดจากความตั้งใจ ที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตน ได้แสดงถึงศักยภาพของชาวชุมชนบ้านทอนตรน ทำให้ภาครัฐฯได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน ด้วยงบประมาณจำนวนหนึ่งที่ชุมชน พร้อมเริ่มดำเนินงานภายใต้โครงการที่นำเสนอแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา

สุดาวรรณ สุกเส็ม..รายงาน
ภาพประกอบจาก เพจ ว่าพรือทอนตรน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่