คณะกรรมการ สสส. ลงพื้นที่ดูงานมัสยิดครบวงจร

วันที่ 29 มีนาคม 2561


วันที่​ 28 มีนาคม 2561 แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “มัสยิดครบวงจร” ณ มัสยิดดาหรนอาหมัน​ ต.ปริก อ.สะเดา​จ.สงขลา เครือข่ายการบูรณาการร่วมด้วยกับแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย โดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

มัสยิดดาหรนอาหมันได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยในปี 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทยกับแนวทางการบริหารจัดการของมัสยิดที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาเป็นมัสยิดครบวงจร โดยเริ่มจากการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและสังคม เช่น กำหนดให้มัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% สอดแทรกองค์ความรู้ทางสุขภาพโดยเฉพาะโทษพิษบุหรี่และยาสูบชนิดต่างๆ ผนวกกับหลักคำสอนทางศาสนาโดยใช้คุฎบะฮฺต้านยาสูบเป็นเครื่องมือสื่อสารผ่านการเทศนาประจำวันศุกร์ สร้างพลังจิตอาสาเพื่อขยายผลต่อชุมชนโดยใช้กระบวนการอาสาสมัครรักษาความสะอาดมัสยิดเป็นกิจกรรมนำร่อง จากการดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน มัสยิดดาหรนอาหมันเกิดผลความสำเร็จด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นสำคัญ ได้แก่

1.การรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มุสลิมเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ 100% ภายใต้คำขวัญ “กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺด้วยการไม่สูบบุหรี่และใบจาก” พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และโทษของบุหรี่ผนวกเข้ากับการเทศนา รวมถึงหลักคำสอนทางศาสนา เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง และขอความร่วมมือจากชาวชุมชนในการร่วมดำเนินกิจกรรม จนสามารถขับเคลื่อนให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง และต่อยอดขยายผลไปยังมัสยิดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการด้วย เช่น มัสยิดมูฮิบบีน มัสยิดอัลซอรุลอิสลาม มัสยิดกลาง มัสยิดบ้านต้นกอ มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาล บ้านลุ่มอ้อย


2.การบริหารซะกาตชุมชนตามหลักการศาสนาอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิรับซะกาต 8 ประเภท รวมถึงการจัดตั้งกองทุนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมอาชีพ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการมีสุขภาวะที่ดี โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจผ่านคุฎบะฮฺวันศุกร์ นำไปสู่การจัดการจัดเก็บซะกาตในชุมชนอย่างเป็นระบบให้การช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนอย่างเท่าเทียม

3.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดตามแนวทางสุขาภิบาลที่เหมาะสม รวมถึงสร้างให้เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัย เช่น การปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน การจัดมุมให้ความรู้ด้านสุขภาวะที่เข้าถึงได้ง่าย รองรับทุกกิจกรรมการดำเนินงานของมัสยิด รวมไปถึงการจัดทำโครงการสำคัญและประสบความสำเร็จ คือ “โครงการขยะมีบุญ” โดยชาวบ้านในชุมชนนำขยะมา บริจาค เพื่อให้มัสยิดนำไปขาย เกิดรายได้เข้ามัสยิดและนำรายได้นั้นมาพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

4.ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัย เช่น มีการเรียนการสอนศาสนาสำหรับเยาวชน ในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งมีอีหม่าม คณะกรรมมัสยิดและผู้รู้ในชุมชนเป็นผู้สอน รวมทั้งการส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการปฏิบัติจริง นอกจากนั้นจัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาสำหรับผู้ใหญ่ ทุกวันอังคารและวันพุธหลังละหมาดมัฆริบ โดยโต๊ะครูที่มีความรู้ในชุมชนโดยไม่มีค่าตอบแทน

ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องสุขภาวะมุสลิมไทยโดย​ ศ.ดร.อิศรา​ ศานติศาสน์​ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)​และการดำเนินกิจกรรมของมัสยิดโดยนายธรรมนูญ​ เสาะแม​ อีหม่ามประจำมัสยิดดาหรนอาหมัน​ ชมการสาธิตกานนำเสนอคุฎบะฮฺเพื่อสุขภาวะ(ต้านบุหรี่)​ที่มิมบัรหรือจุดเทศนาธรรมในบริเวณมัสยิด​ นอกจากนี้มีการออกบูธนิทรรศการแสดง​องค์ความรู้ของ​ สสม.​ การสาธิตอาหารท้องถิ่น​ (ข้าวยำ-โกปีหรือการแฟโปราณ)​ และการสาธิตโครงการขยะ+บุญของมัสยิดโดยมัสยิดจะขอรับบริจาคขยะจากพี่น้องในชุมชนมาบริจาคให้กับมัสยิด​และพี่น้องในชุมชนจะมาร่วมกันคัดแยกขยะ​ซึ่งมัสยิดจะนำขยะมาขายและนำรายได้มาพัฒนาชุมชนต่อไป

นอกจากนี้พี่น้องในชุมชนได้นำอาหาร(ข้าวหม้อแกงหม้อ)​เป็นอาหารพื้นบ้านมารับรองพี่น้องและแขกที่ได้มาร่วมงานอีกด้วย


ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น และชื่นชมยินดี ในความสามัคคีและร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่