มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 (ภาคการศึกษาที่ 2)

วันที่ 27 มีนาคม 2561


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 (ภาคการศึกษาที่ 2) โดยศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง อาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนการศึกษาต่างมีผลการเรียนที่ดีขึ้นตลอดจนถึงปัจจุบัน  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่