รณรงค์ เลิกบุหรี่บ้านละคน จ.สงขลา

วันที่ 16 มีนาคม 2561


วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่กับทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ ม.7 ต.แค เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ให้กับคนในครอบครัวและชุมชน

โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาต ละแม และคณะ จากสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้(สปย.) มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องอันตรายจากควันบุหรี่มือ2และมือ3 พร้อมทั้งสาธิตการทดสอบสารพิษในควันบุหรี่ สร้างความตกใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากเมื่อได้แห็นผลการทดสอบ

น้องแก้มได้เล่าว่า “เมื่อน้องเห็นพ่อสูบบุหรี่ในบ้าน น้องจะด่าพ่อว่าสูบบุหรี่มันเหม็นและไล่พ่ออกไปนอกบ้านหรือบางครั้งเมื่อน้องเห็นพ่อสูบบุหรี่น้องจะตีพ่อเพราะน้องไม่อยากให้พ่อสูบบุหรี่ ตอนนี้พ่อก็ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ น้องจะพยายามต่อไป...เพื่อให้พ่อเลิกสูบบหรี่”

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสำนักยอ ม.7 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี และหลังจากนี้ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่จะกำหนดวางแผนการทำงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป...
ตอฮีตร์ สายสอิด
รายงาน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่