เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561


ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ ตอนล่าง นายฮาซัน หะยีมะเย็ง เป็นประธานในการเปิดเวทีดังกล่าว ซึ่งได้เชิญบาบอหรือตัวแทนปอเนาะในเครือข่ายปอเนาะสร้างสุข 16 แห่งๆล่ะ 4 คน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยน และร่วมถอดบทเรียน ภายในวันดังกล่าวที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นและเลือกประธานเครือข่ายปอเนาะสร้างสุขขึ้นมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่ยั่งยืนในระยะยาวรวมถึงเพื่อยกระดับการบริหารงานของปอเนาะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ปอเนาะในเครือข่ายปอเนาะสร้างสุขให้ปอเนาะอื่นๆรับรู้ถึงการพัฒนาของปอเนาะในเครือข่ายอีกด้วย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่