10 โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง สื่อสัญจรฯ พาเลิกบุหรี่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


สรุปโครงการ “สื่อสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่” (10 โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

โครงการ “สื่อสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่” ประจำปี 2560 ที่ทางศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดขึ้น เมื่อ 1 กันยายน 2560-31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อหวังจะสร้างเครือข่ายอาสามัครเด็กนักเรียนพาเลิกบุหรี่และพัฒนาสื่อรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ในโรงเรียนประถม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ 10 โรงเรียนเครือข่ายนำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1. จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์, โรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล, โรงเรียนบ้านดูซงปาแย และโรงเรียนมัสญิดตะลุบัน 2. จังหวัดยะลา จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์, โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) และโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 3. จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว, โรงเรียนบ้านกาแนะ และโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) รวมทั้ง 10 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวนกว่า 600 คน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม ตามความคาดหมาย โดยโครงการได้สร้างกิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมการเรียนรู้ในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ และหวังที่จะป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมบุหรี่ในอนาคต

ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมโครงการ “สื่อสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่” ประจำปี 2560 ใน 10 โรงเรียนเครือข่ายนำร่องที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก โครงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครู และผู้บริหาร รวมถึงผู้ปกครองของน้องๆ นักเรียน จากการติดตามผลโครงการทำให้ทราบว่าเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนเนื่องจากเป็นประเด็นบุหรี่ที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนลงมาทำงานอย่างจริงจังกับโรงเรียนในพื้นที่ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พบว่าน้องๆ ที่เข้าโครงการส่วนใหญ่มีการไปต่ยอดกับครอบครัวจนทำให้มีผู้สนใจเลิกบุหรี่จำนวนมาก และในระยะเวลาไม่ถึงเดือนมีข้อมูลว่าสามารถทำให้ญาติเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 6 คน ถือเป็นความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงาน และเพิ่มความมั่นใจในการจัดสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่อีก 50 โรงเรียนในปี 2561

ซายูตี สาหลำ รายงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง1
เรื่องที่เกี่ยวข้อง2
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่