ประกาศเจตนารมณ์มัสยิดปลอดบุหรี่จังหวัดชุมพร

วันที่ 16 มกราคม 2561


เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร จัดเวที “ ประกาศเจตนารมณ์มัสยิดปลอดบุหรี่จังหวัดชุมพร ” ณ โรงแรมมรกต ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ โดยมีนางสาวกรรณทิมา หมื่นระย้า รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนบน (สสม.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายพิษณุ ศรีสะอาด ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ในช่วงแรกเป็นการให้ความรู้แก่ตัวแทนมัสยิด หัวข้อเรื่อง มัสยิดปลอดบุหรี่ตามหลักอิสลาม ซึ่งได้วิทยากรคุณหมาดสะ หมานหนำ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง หัวข้อเรื่องของพิษภัยและโทษของบุหรี่ กฎหมายฉบับใหม่กับการห้ามสูบบุหรี่ใน ศาสนสถาน โดยคุณวิลาวรรณ ทวิชศรี วิทยากรชำนาญการจากสาธารณสุข โดยหลังจบกระบวนการให้ความรู้ มีการกล่าวคำปฏิญาณ “ ประกาศเจตนารมณ์มัสยิดปลอดบุหรี่ ” นำโดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวนำ หลังจากนั้นได้มอบป้ายรณรงค์และหนังสือให้กับตัวแทนแต่ละมัสยิด

จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 มัสยิด จากกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 7 มัสยิดได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและผู้ดูแลมัสยิดจำนวน 2 คน รวมตัวแทนมัสยิดละ 5 คนในจังหวัดชุมพร ถือได้ว่าได้รับความร่วมมือจากมัสยิดเป็นอย่างดี เป้าหมายหลักในการจัดครั้งนี้เพื่อต้องการให้มัสยิดมีส่วนช่วยรณรงค์ให้พื้นที่บริเวณมัสยิดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ รวมถึงสนับสนุนให้มีการคุตบะห์(เทศนาวันศุกร์) ในเรื่องอิสลามกับสุขภาวะ เพื่อให้มุสลิมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ให้ห่างไกลจากสิ่งต้องห้ามรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาต่อไป
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่