สรุปบทเรียนมัสยิดครบวงจร

วันที่ 11 มกราคม 2561


วันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย จัดกิจกรรม “สรุปบทเรียนมัสยิดครบวงจร” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอด พัฒนาและขยายผลต่อไป

โดยมีนายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)เป็นประธานกว่าเปิดงาน “โครงการมัสยิดครบวงจรเป็นโครงการที่มูลนิธิฯได้ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำ ด้านการบริหารจัดการ ยกระดับองค์กรมัสยิด และเป็นต้นแบบหรืออย่างให้กับมัสยิดอื่นได้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ คุฏบะฮฺต้านบุหรี่ มีกองทุน ปรับภูมิทัศน์บริเวณมัสยิด ระบบการบริหารจัดการดี มุมให้ความรู้ และต้นแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุฯ เป็นต้นการดำเนินโครงการที่ผ่านมาในระยะเฟส5 (2558 - 2560) มีมัสยิดเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 42 มัสยิดจากพื้นที่ทุกภาคของประเทศ(ภาคเหนือ กลาง ใต้บน ใต้กลาง และใต้ล่าง )” นายสุรินทร์ กล่าว...

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอิสม่าแอน หมัดอาด้ำ ประธานกลุ่มมุสลิมรักษ์ความสะอาดมาบรรยายพิเศษ “บทบาทมัสยิดกับการพัฒนาชุมชน” บทบาทของมัสยิดในปัจจุบัน คนให้ความสำคัญเพียงแต่การละหมาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งที่จริงบทบาทมัสยิดมีอะไรอีกมากมายแต่ถูกละเลย และไม่ใส่ใจ ดังนั้นการพัฒนาจะมัสยิดต้องหลายๆด้านมิติทั้งด้านศาสนา เศรษฐกิจสังคม และการศึกา เช่นกองทุน สหกรณ์ หรือสถาบันการเงิน การศึกษา เพื่อจะสร้างความรัก ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ สามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้

กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ชคะมาศรีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมีมัสยิดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 มัสยิด และมัสยิดแต่ละแห่งได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆที่มัสยิดได้ดำเนินการตามกรอบและกิจกรรมที่ทาง สสม.วางไว้

มัสยิดบ้านทุ่งคา ต.คลองทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ “หลังจากมัสยิดได้เข้าร่วมโครงการมัสยิดครบวงจรกับ สสม.สามารถต่อยอดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการจัดตั้งกลุ่มแปรสัตว์น้ำโดยการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)จังหวัดกระบี่ สามารถสร้างงานและรายได้ให้กับผู้สูงอายุเป็นอย่างดี นายอนันต์ เขียวสด กรรมการมัสยิด กล่าว...

มัสยิดบ้านเขานา ต.คลองทราย อ.นาวี จ.สงขลา หลังจาการเข้าร่วมและทำกิจกรรมโครงการฯกับสสม. ศูนย์พัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้(ศพ.ชต.)และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ได้ประกาศให้มัสยิดบ้านเขานา เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ นายไซฟุดดีน ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว....

มัสยิดดาหรนอาหมัน ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มีการจัดตั้งกองทุนซะกาตเพื่อช่วยเหลือคนยากจน ขัดสนและคน 8ประเภท ที่ศาสนากำหนดไว้ นายสุรินทร์ เลขาฯมัสยิด กล่าว....

มัสยิดดารู้ลฮูดาบ้านบางขัน ต.นิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ตอนนี้มัสยิดได้ดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมัสยิดได้จัดสรรที่ว่างเปล่าของมัสยิดให้ชาวบ้านเข้ามาประกอบอาชีพ เช่นการปลูกผัก ผักบุ้ง แตงกวา ผักกาด ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาดุ และการทำสวนสมันไพร ทั้งหมดนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี อีหม่ามดาวูด กล่าว....  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขพาพ (สสส.)
  • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม
  • มูลนิธิสันติชน
  • มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
    การไม่สูบบุหรี่